Reglement van de Selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen

Bijlage 3 bij het reglement van de Raad van Commissarissen van RAI Holding B.V.

Dit reglement van de Selectie- en benoemingscommissie (de Selco) van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding BV (de Vennootschap) is een bijlage bij het reglement van de RvC (het RvC Reglement).

Artikel 1 - Taak

De taken van de Selco zijn weergegeven in bepaling 2.2.5 van de Code Corporate Governance 2016

Artikel 2 - Samenstelling en deskundigheid

2.1 De RvC kiest de leden van de Selco. De Selco zal uit minimaal twee (2) leden bestaan.
2.2 Onverminderd het RvC Reglement, zal bij de benoeming van RvC leden tot lid van de Selco rekening worden gehouden met de specifieke vereisten die gelden voor leden van een selectie- en benoemingscommissie.

Artikel 3 - Voorzitter

De RvC zal één van de leden van de Selco tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Selco. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Selco en zal het belangrijkste aanspreekpunt zijn.

Artikel 4 - Vergaderingen

4.1 De Selco zal vergaderen zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
4.2 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
4.3 De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zullen zeven (7) dagen vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de Selco worden verstrekt.
4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Selco met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Selco gezonden.

PBS/14dec17