Algemene voorwaarden voor parkeren bij RAI Amsterdam

Artikel 1 - Begripsbepaling
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Verplichtingen RAI
Artikel 4 - Toegangseisen
Artikel 5 - Gebruik parkeerfaciliteit
Artikel 6 - Parkeergeld
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Artikel 8 - Gereserveerd parkeren
Artikel 9 - Parkeren & Reizen (P+R)
Artikel 10 - Abonnementen
Artikel 11 - Persoonsgegevens
Artikel 12 - Klachten
Artikel 13 - Algemene bepalingen
Artikel 1 - Begripsbepaling

De in deze Algemene Voorwaarden voor Parkeren gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

1.1 Abonnement: Een parkeerabonnement dat het recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden gebruik te maken van de Parkeerfaciliteit, tegen een bepaald maand- of kwartaaltarief.
1.2 Abonnementhouder: : De houder van een Abonnement dat recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden gebruik te maken van de Parkeerfaciliteit.
1.3 Parkeerder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Voertuig in de Parkeerfaciliteit brengt en de daarin vervoerde inzittende(n), waaronder mede begrepen Abonnementhouders.
1.4 Parkeerfaciliteit: De parkeergarage en/of het parkeerterrein met toegangswegen en toegankelijke ruimten van RAI gelegen aan Europaplein 24 te Amsterdam, waaronder in ieder geval P1 t/m P4, en P7.
1.5 Parkeerbewijs: Het door de Parkeerder gekozen en door RAI aangewezen middel – zoals een parkeerticket, creditcard, parkeerpas – dat toegang geeft tot de parkeerfaciliteit en aan de hand waarvan RAI het tijdstip van in- en uitrijden van de Parkeerfaciliteit kan vaststellen.
1.6 Parkeergeld: Het bedrag dat de Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit. Voor Abonnementhouders bestaat het Parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor het Abonnement en (indien van toepassing) een vergoeding voor de geparkeerde uren die vallen buiten het Abonnement.
1.7 Parkeervak: De parkeerplaats voor een individueel Voertuig als te gebruiken door de Parkeerder in de Parkeerfaciliteit.
1.8 Parkeervoorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden voor Parkeren, als opgesteld door RAI.
1.9 P+R: Een deel van de Parkeerfaciliteit, respectievelijk P1, P2 en P4, alwaar Parkeerder tegen een gereduceerd P+R-tarief gebruik kan maken van de Parkeerfaciliteit, onder de gestelde voorwaarden, indien Parkeerder zijn reis vervolgd met het openbaar vervoer.
1.10 RAI: RAI Amsterdam B.V. gevestigd te Amsterdam aan Europaplein 24 (handelsregister nr. 92449174).
1.11 Voertuig: Alle gemotoriseerde voertuigen, zoals personenauto’s, bedrijfsauto’s en motoren, met een maximale lengte van 4,80 meter, een maximale breedte van 1,90 meter, een maximaal gewicht van 2.800 kg en een maximale hoogte zoals aangegeven bij de ingang van de Parkeerfaciliteit.
1.12 Weigerdagen: De dagen waarop RAI Abonnementhouders de toegang tot de Parkeerfaciliteit mag weigeren zoals nader omschreven in artikel 10 hieronder.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De toegang tot de Parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Parkeervoorwaarden, die onverwijld deel uitmaken van de eenmalige parkeerovereenkomst gesloten tussen Parkeerder en RAI of de parkeerovereenkomst voor Abonnementhouders.
2.2 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een Abonnement, dan wordt een parkeerovereenkomst tussen de Parkeerder en RAI geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het gebruik van de Parkeerfaciliteit. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of is gemaakt van de Parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn of de Parkeerder in het parkeersysteem als ingereden is geregistreerd door RAI.

 

Artikel 3 - Verplichtingen RAI

3.1 RAI stelt aan de Parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor één Voertuig in de Parkeerfaciliteit ter beschikking, mits voldoende beschikbaar. Indien de Parkeerfaciliteit vol is, dan komt dit voor risico van Parkeerder.
3.2 De Parkeerfaciliteit voldoet aan de wettelijke eisen en is bestemd voor het gebruik als parkeervoorziening voor Voertuigen.
3.3 RAI tracht op haar website aan te geven op welke dagen de Parkeerfaciliteit gesloten is of enkel te gebruiken is door bezoekers van een evenement in het RAI Convention Centre. Parkeerder kan hier nimmer rechten aan ontlenen.

 

Artikel 4 - Toegangseisen

4.1 Parkeerder kan slechts gebruik maken van de Parkeerfaciliteit middels een geldig Parkeerbewijs. Het is niet toegestaan om voor andere doelen dan parkeren van Voertuigen de Parkeerfaciliteit te gebruiken.
4.2 Het inrijden van Voertuigen in de Parkeerfaciliteit kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de Parkeerfaciliteit aangegeven openingstijden. De reguliere openingstijden zijn van 06.00 uur tot 0.00 uur, zeven dagen per week, tenzij anders aangegeven. RAI behoudt zich het recht voor de openingstijd van tijd tot tijd te wijzigen. Het uitrijden van Voertuigen uit de Parkeerfaciliteit is 24 uur per dag, zeven dagen per week, mogelijk.
4.3 Tot de Parkeerfaciliteit worden uitsluitend Voertuigen toegelaten zoals aangegeven bij de ingang van de Parkeerfaciliteit.
4.4 Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook de Parkeerfaciliteit in te rijden.
4.5 De in of op de Parkeerfaciliteit geparkeerde Voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde Voertuigen.
4.6 RAI is te allen tijde gerechtigd aan enig Voertuig de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren indien RAI dit wenselijk acht. Dit zal zich onder andere voordoen indien RAI van oordeel is dat het Voertuig gelet op de omvang, het gewicht of de meegevoerde materialen/stoffen schade kan toebrengen of tot onveilige situaties leidt.
4.7 Het personeel van RAI is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van RAI noodzakelijk is, Voertuigen en/of personen binnen de Parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of uit de Parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor RAI kan leiden.

 

Artikel 5 - Gebruik parkeerfaciliteit

5.1 De Parkeerder betreedt en maakt gebruik van de Parkeerfaciliteit geheel op eigen risico. De Parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid en oplettendheid te betrachten, in het bijzonder voor wat betreft de hoogte van de Parkeerfaciliteit.
5.2 De Parkeerder is verplicht de aanwijzingen van RAI en op diens verzoek aangewezen personen op te volgen, waaronder mede de aangegeven bewegwijzering en verplichte rijrichting.
5.3 In en op de Parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (ofwel: stapvoets).
5.4 Gedurende de aanwezigheid in of op de Parkeerfaciliteit dient de Parkeerder zich te gedragen conform de wettelijke regels en dient het Voertuig te voldoen aan de eisen als bij wet gesteld. Hieronder worden in ieder geval verstaan: de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de daarbij behorende bijlagen en de bepalingen als gesteld in deze Parkeervoorwaarden.
5.5 De Parkeerder dient het Voertuig te parkeren in de aangegeven Parkeervakken en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
5.6 Ieder Voertuig dat geparkeerd is in de Parkeerfaciliteit dient te worden afgesloten, de lichten dienen te worden gedoofd, de motor dient uit te worden gezet en de inzittenden dienen het Voertuig en de Parkeerfaciliteit te verlaten;
5.7 Het is verboden om:
a) de Parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van Voertuigen;
b) in, op of bij de Parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
c) in, op of bij de Parkeerfaciliteit reclame te maken;
d) in de Parkeerfaciliteit te roken of vuur te maken;
e) schadelijke, explosieve, brandbare en/of licht ontvlambare stoffen en materialen in het Voertuig mee te voeren, dan wel in de Parkeerfaciliteit aanwezig te hebben;
f) langer in het Voertuig te verblijven dan nodig is;
g) in of op de Parkeerfaciliteit reparaties aan het Voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren;
h) afval in, op of bij de Parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in de daartoe bestemde afvalbakken;
i) voor voetgangers de hellingbanen, in- en uitritten voor Voertuigen te gebruiken;
j) de hellingbanen, in- en uitritten te gebruiken met ongemotoriseerde Voertuigen, waaronder fietsen, steps, skates of skateboards.
5.8 De Parkeerfaciliteit beschikt over enkele laadpalen ten behoeve van het elektrisch laden van Voertuigen. Voor het gebruik van een laadpaal is Parkeerder gehouden tot betaling van additionele kosten per verbruikte kWh, zoals aangegeven op de betreffende laadpalen en betaalautomaten. Parkeervakken met een elektrische laadpaal mogen uitsluitend gebruikt worden door elektrische Voertuigen.
5.9 De maximale aaneengesloten parkeerperiode voor een Parkeerder, niet zijnde een Abonnementhouder, bedraagt 30 dagen.
5.10 De Parkeerfaciliteit beschikt over meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen. Het is enkel toegestaan van deze gehandicaptenparkeerplaatsen gebruik te maken als het Voertuig zichtbaar voorzien is van een gehandicaptenparkeerkaart.

 

Artikel 6 - Parkeergeld

6.1 Dit artikel is niet van toepassing op Abonnementhouders.
6.2 Voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit is Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend op basis van de geldende parkeertarieven zoals aangeven op de website van RAI en de borden welke zich bevinden bij de inrit van de Parkeerfaciliteit. De parkeertarieven kennen een maximaal dagtarief. Betaling van het dagtarief geeft de Parkeerder slechts het recht om één maal de Parkeerfaciliteit in- en uit te rijden.
6.3 Ter bepaling van de hoogte van het Parkeergeld wordt uitgegaan van de duur van de parkeeractiviteit, namelijk de periode tussen het moment van in- en uitrijden van de Parkeerfaciliteit, zoals geregistreerd middels kentekenherkenning
6.4 Voor het gebruik van laadpalen ten behoeve van het elektrisch laden van Voertuigen is Parkeerder gehouden tot betaling van additionele kosten, als benoemd in artikel 5.8 van deze Parkeervoorwaarden.
6.5 De Parkeerfaciliteit is voorzien van een parkeersysteem waarbij de slagbomen automatisch openen door kentekenherkenning. Het Parkeergeld kan betaald worden op basis van het kenteken van het Voertuig, waarbij de slagbomen bij het uitrijden automatisch openen op basis van kentekenherkenning, zonder dat Parkeerder een uitrijkaart ontvangt. Daarnaast kan een uitrijkaart bij de betaalautomaten gekocht worden, waarna Parkeerder de uitrijkaart bij het uitrijden scant bij de slagbomen.
6.6 Het Parkeergeld dient te worden voldaan voordat de Parkeerder met het Voertuig de Parkeerfaciliteit verlaat.
6.7 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde Parkeergeld met het Voertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit is onder geen beding toegestaan.
6.8 Na voldoening van het Parkeergeld dient de Parkeerder zo snel mogelijk de Parkeerfaciliteit met het Voertuig te verlaten.
6.9 RAI behoudt zich het recht voor om periodiek en incidenteel de geldende parkeertarieven aan te passen. Afwijkende parkeertarieven kunnen bijvoorbeeld gelden voor bepaalde evenementen. De parkeertarieven als aangegeven op of in de Parkeerfaciliteit zijn hierbij te allen tijde leidend.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Tot de verplichting van RAI behoort niet de bewaking van het Voertuig. RAI is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies van het Voertuig, dan wel andere eigendommen van Parkeerder die zich in de Parkeerfaciliteit bevinden.
7.2 RAI is niet aansprakelijk voor schade aan het Voertuig en de eigendommen van de Parkeerder, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeerfaciliteit, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van RAI.
7.3 RAI is niet gehouden schade te vergoeden indien deze het gevolg is van brand en/of rookontwikkeling, weersomstandigheden zoals hevige regen, hagel, ijzel, sneeuwval of zon en schade veroorzaakt door andere gebruikers van de Parkeerfaciliteit.
7.4 De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt in de Parkeerfaciliteit, waaronder ook schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties.

 

Artikel 8 - Gereserveerd parkeren

8.1 RAI biedt de mogelijkheid om een of meerdere plaatsen in de Parkeerfaciliteit voorafgaand aan het gebruik te reserveren middels de website van RAI, tegen een gereduceerd dagtarief als op de website vermeld. Middels een reservering is Parkeerder verzekerd van een plaats in de Parkeerfaciliteit.
8.2 Parkeerder reserveert slechts de beschikbaarheid van een plaats in de Parkeerfaciliteit, zonder dat hiervoor een specifiek Parkeervak wordt toegewezen. Het staat Parkeerder vrij van alle beschikbare daartoe aangewezen Parkeervakken gebruik te maken.
8.3 Het is niet mogelijk om een Parkeervak met laadpaal ten behoeve van het elektrisch laden van Voertuigen te reserveren.
8.4 Parkeerder heeft de mogelijkheid om een plaats in de Parkeerfaciliteit op kenteken van een Voertuig of op basis van een barcode te reserveren. Indien het kenteken van het Voertuig na het moment van reservering verandert, wordt Parkeerder verzocht voorafgaand aan het gebruik van de Parkeerfaciliteit contact op te nemen met RAI.
8.5 RAI behoudt zich het recht voor een aantal Weigerdagen per jaar aan te wijzen, waarop gebruik van de Parkeerfaciliteit en dus ook reservering van een plaats in de Parkeerfaciliteit niet mogelijk is. Indien een Weigerdag valt binnen een langere geplande parkeerperiode, dan ontvangt Parkeerder hierover bericht van RAI.
8.6 Parkeerder is verplicht om ten tijde van de reservering het verschuldigde Parkeergeld voorafgaand aan de gehele parkeerperiode te betalen. Indien Parkeerder zijn reservering volledig wenst te annuleren, dan volgt restitutie van de gedane betalingen. Bij een gedeeltelijke annulering van de reservering heeft Parkeerder slechts recht op restitutie van het deel van de betaling gerelateerd aan de annulering.
8.7 Indien Parkeerder langer gebruik heeft gemaakt van de Parkeerfaciliteit dan voorgenomen en opgenomen in de reserveringsbevestiging, dan is Parkeerder het meerdere aan RAI verschuldigd, ten bedrage van het reguliere parkeertarief voor ieder uur of iedere dag dat het gebruik van de Parkeerfaciliteit voortduurt.

 

Artikel 9 - Parkeren & reizen (P+R)

9.1 De Parkeerfaciliteit maakt het mogelijk om tegen een gereduceerd P+R-tarief gebruik te maken van de P1, P2 en P4, indien Parkeerder onder de gestelde voorwaarden van de gemeente Amsterdam daarna reist met het openbaar vervoer (tram, trein, bus of metro). Indien de Parkeerfaciliteit vol is, dan komt dit voor risico voor Parkeerder.
9.2 Voor gebruik van de P+R is Parkeerder een dagtarief verschuldigd voor maximaal 24 uur indien Parkeerder de Parkeerfaciliteit binnenrijdt op werkdagen na 10.00 uur, of tijdens weekend- en feestdagen. Voor gebruik van de P+R op werkdagen, waarbij Parkeerder de Parkeerfaciliteit binnenrijdt vóór 10.00 uur, is Parkeerder een hoger dagtarief verschuldigd voor maximaal 24 uur. De geldende dagtarieven zijn aangeven op de website van RAI.
9.3 Indien Parkeerder langer dan 24 uur gebruik maakt van de Parkeerfaciliteit, dan is Parkeerder voor het meerdere aantal uren of dagen het reguliere parkeertarief verschuldigd als bedoeld in artikel 6 van deze Parkeervoorwaarden.
9.4 RAI behoudt zich het recht voor om de P+R in de Parkeerfaciliteit te sluiten, waardoor parkeren tegen het P+R-tarief niet mogelijk is. De dagen waarop de P+R gesloten is, worden aangegeven op de website van RAI of middels bebording op of nabij de Parkeerfaciliteit.
9.5 Parkeerder komt enkel in aanmerking voor het gereduceerde P+R-tarief indien Parkeerder voldoet aan de voorwaarden, zoals gesteld door de gemeente Amsterdam en het GVB. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Amsterdam. RAI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, waardoor Parkeerder zich niet kan beroepen op onjuiste of ontbrekende informatie jegens RAI.

 

Artikel 10 - Abonnementen

10.1 Dit artikel geldt uitsluitend voor Abonnementhouders.
10.2 RAI biedt twee soorten Abonnementen aan, namelijk Abonnementen voor omwonenden en zakelijke Abonnementen. De nadere voorwaarden voor zakelijke Abonnementen worden overeengekomen middels een parkeerfaciliteitenovereenkomst tussen RAI en de Abonnementhouder.
10.3 Iedere omwonende komt in aanmerking voor een Abonnement, indien aangetoond kan worden dat de omwonende beschikt over een Voertuig en in de nabije omgeving van de Parkeerfaciliteit woont. Het Abonnement voor omwonenden kan op elke dag van de betreffende maand ingaan.
10.4 Het Abonnement voor omwonenden geldt voor drie maanden, waarna het Abonnement verlengd kan worden. De geldende tarieven voor Abonnementen voor omwonenden zijn te vinden op de website van RAI. Voor zakelijke Abonnementen gelden afwijkende tarieven, als overeengekomen in een parkeerfaciliteitenovereenkomst.
10.5 Een Abonnement geeft slechts recht op een beschikbare plaats in de Parkeerfaciliteit, zonder dat hiervoor een specifiek Parkeervak wordt toegewezen. Het staat de Abonnementhouder (enkel) vrij van alle beschikbare daartoe aangewezen Parkeervakken gebruik te maken in P1 t/m P4. RAI garandeert geen beschikbaarheid van plaats in de Parkeerfaciliteit.
10.6 Het is Abonnementhouders niet toegestaan om gebruik te maken van de palen ten behoeve van het elektrisch laden van Voertuigen in de Parkeerfaciliteit, tenzij anders overeengekomen. Indien een Abonnementhouder gebruik maakt van een paal ten behoeve van het elektrisch laden van het Voertuig, behoudt RAI zich het recht voor het Voertuig af te slepen of te verplaatsen.
10.7 Een Abonnement wordt aangegaan op basis van het kenteken van één Voertuig, waarbij het in- en uitrijden van de Parkeerfaciliteit gebeurt middels kentekenherkenning. Indien het kenteken van de Abonnementhouder wijzigt, dient contact opgenomen te worden met RAI.
10.8 Indien de Abonnementhouder na afloop van het Abonnement gebruik maakt van de Parkeerfaciliteit, of op dagen waarop het Abonnement niet (meer) geldt, dan is de Abonnementhouder het reguliere uur- of dagtarief verschuldigd voor het meerdere aantal uren of dagen dat gebruik wordt gemaakt van de Parkeerfaciliteit.
10.9 RAI behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementsgelden te wijzigingen. Abonnementhouders zullen hiervan op de hoogte gesteld worden middels het opgegeven emailadres.
10.10 Wijzigingen van een Abonnement die noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) geven de Abonnementhouder geen recht op restitutie van de abonnementsgelden, dan wel opzegging van het Abonnement.
10.11 Voor Abonnementhouders geldt dat RAI zich het recht voorbehoudt om per jaar maximaal twintig Weigerdagen in te roepen, waarop geen gebruik gemaakt kan worden van het Abonnement. Dit brengt met zich mee dat een Abonnementhouders die parkeert op een Weigerdag in de Parkeerfaciliteit het geldende parkeertarief verschuldigd is.
10.12 Abonnementhouders zullen in geval van Weigerdagen geen recht hebben op enige vergoeding van door hen betaalde Abonnementsgelden. Weigerdagen worden tenminste twee maanden voorafgaand aan de Weigerdag door RAI aan Abonnementhouders gecommuniceerd middels het door hen opgegeven e-mailadres.
10.13 Een Abonnement is enkel bedoeld als een recht op gebruik van de Parkeerfaciliteit voor Voertuigen bestemd voor dagelijks gebruik. Het is de Abonnementhouder dan ook niet toegestaan de Parkeerfaciliteit te gebruiken als (bijvoorbeeld) stallingsgarage voor een Voertuig. RAI zal regelmatig controleren op gebruik van de Parkeerfaciliteit via de kentekenregistratie. RAI behoudt zich het recht voor een Abonnement in te trekken wanneer wordt vastgesteld dat een Abonnementhouder volgens haar op oneigenlijke wijze gebruik maakt van de Parkeerfaciliteit.

 

Artikel 11 - Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de Parkeerder worden door RAI en eventuele derden verwerkers verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden in onze Privacyverklaring onder Evenementen.

 

Artikel 12 - Klachten

Klachten over het gebruik van de Parkeerfaciliteit dienen de directie van RAI bij voorkeur onverwijld, in ieder geval binnen twee maanden nadat de parkeeractiviteit heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken aan het adres van RAI of middels het contactformulier op de website. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door RAI niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 13 - Algemene bepalingen

13.1 Op deze Parkeervoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die uit de parkeerovereenkomst tussen de Parkeerder en RAI voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
13.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Parkeervoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Parkeervoorwaarden onverminderd van kracht blijven. RAI zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
13.4 RAI behoudt zich het recht voor de Parkeervoorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Parkeervoorwaarden vervangen alle voorgaande versies, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door RAI.

 

20240501_LV