Evenementen

Download PDF, 33kB »

Evenementen
RAI organiseert zelf evenementen of biedt onderdak aan beurzen of evenementen van andere organisaties. Als bezoeker van deze beurzen en evenementen verstrekt u RAI persoonsgegevens, zoals bij het kopen van een toegangsticket voor een beurs, bij het parkeren van uw auto of het vragen van informatie.

Persoonsgegevens
Bij de organisatie van evenementen kunnen enkele of meerdere van onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:

Bezoekers

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en emailadres
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Inhoud van uw communicatie met RAI
 • Reserveringsgegevens (horeca)
 • Dieetwensen (indien van toepassing)
 • Datum en locatie van afspraken bij RAI
 • Camerabeelden (met datum, tijdstip en plaats)
 • Correspondentie en inhoud van communicatie
 • Gegevens uit evaluaties en klanttevredenheidonderzoeken
 • Kentekens
 • Betaalgegevens
 • Tijdstip in- en uitrijden
 • Parkeerabonnement
 • Betrokkenheid bij een incident
 • Opt-In informatie
 • IP adres
 • Transacties
 • Klikgedrag
 • Gedragsgegevens op online kanalen (te herkennen via meerdere id’s op Social Media, emailingen, Google Analytics)

Exposanten

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en emailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • IP adres
 • Opt-in informatie
 • Beursdeelname
 • Reserveringsgegevens (horeca)
 • Dieetwensen (indien van toepassing)
 • Interessegebieden
 • Informatie over uw bezoeken, zoals datum, aantal
 • Tekeningsbevoegdheid
 • KvK-nummer
 • Administratienummer
 • Klantcategorie
 • Functie
 • Beeldmateriaal
 • Gegevens uit evaluaties en klanttevredenheidonderzoeken
 • Transacties
 • Klikgedrag

Doelen van verwerking
RAI verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Communicatie, waaronder het beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie
 • Organisatie en uitvoering van evenementen
 • Relatiebeheer, PR en marketing, waaronder het versturen van uitnodigingen voor events
 • Uitvoeren van overeenkomsten
 • Bezoekersregistratie
 • Verkoop van producten en levering van diensten en bestellingen
 • Organiseren en uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Uitvoering van restaurantreservering en toezenden van reserveringsbevestiging
 • Het verlenen van toegang tot gebouwen of informatiesystemen, dan wel onderdelen daarvan
 • Het toekennen van toegangsbevoegdheden
 • Logistieke planning en verbetering parkeerproces binnen RAI
 • Middels kentekenherkenning vaststellen van parkeertarief en betaling
 • Uitvoering parkeerabonnementen
 • Waarborgen tijdslimiet parkeervoorziening
 • Boeteoplegging onjuist gebruik parkeervoorzieningen (indien nodig)
 • Online verkoop van parkeerkaarten
 • Facturatie- en betalingsdoeleinden
 • Afhandeling betalingsgeschillen
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging
 • De beveiliging van gebouwen, terreinen en goederen
 • De bescherming van de veiligheid van personen
 • Het vastleggen en afhandelen van incidenten
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven
 • Het doen van betalingen of het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • Het onderhouden van contacten met de debiteuren en de crediteuren
 • Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten
 • Het onderhouden van contacten met de interne afnemers of leveranciers
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

Derden
Bij de uitvoering van haar diensten kan RAI uw persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen. Denk aan de partijen die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van de evenementen van of in RAI, zoals exposanten, IT-leveranciers en leveranciers van overige diensten die worden aangeboden aan bezoekers en exposanten.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die u kunnen benaderen voor diensten die een aanvulling zijn op de diensten van RAI.

Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie of de gemeente bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen.

Badge scanning
Bij uw bezoek aan een van onze evenementen ontvangt u een badge. Deze badge bevat de door u bij uw registratie verstrekte gegevens. Uw badge fungeert als een elektronisch visitekaartje. Dit betekent dat u er voor kunt kiezen, maar geenszins verplicht bent, om uw badge door een exposant te laten scannen, waarna deze exposant u eenmalig kan benaderen met informatie over zijn producten of diensten. Door het laten scannen van uw badge geeft u RAI toestemming om uw gegevens met de desbetreffende exposant te delen, en geeft u de desbetreffende exposant toestemming om u eenmalig te benaderen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Naam en adresgegevens
 • Geboortedatum (indien uitgevraagd en verstrekt, bijv. voor beurzen, producten of diensten die aan een leeftijdsgrens zijn gebonden of bedoeld zijn voor specifieke leeftijdsgroepen)
 • Bedrijfsnaam, bedrijfstype, functietype, aantal medewerkers, beslissingsbevoegdheid
 • (Mobiel) Telefoonnummer (indien uitgevraagd en verstrekt)
 • E-mailadres

Wij wijzen u erop dat de desbetreffende exposant gevestigd kan zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat mogelijk niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau als de EER kent. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door de desbetreffende exposant raden wij u aan het privacy statement van de desbetreffende exposant te raadplegen.

JuZa/aug2018