Privacyverklaring

cookieverklaring

Inleiding
RAI Amsterdam B.V. (hierna RAI) is een internationale beurs- en congresorganisatie en onderdeel van de multinationale RAI bedrijvengroep (RAI Groep). Wij organiseren en faciliteren het samenkomen van mensen in zowel nationale als internationale context. Wij organiseren beurzen en evenementen, we fungeren als congres- en vergadercentrum, we bieden een theaterprogramma aan en een hotelservice. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens RAI van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in november 2022.

Verantwoordelijke
RAI is in beginsel de verwerkingsverantwoordelijke. Onze gegevens zijn: RAI Amsterdam B.V., Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam.

In sommige gevallen organiseren wij samen met partners evenementen of beurzen. In dit geval kunnen deze partners optreden als gezamenlijk verantwoordelijke met RAI. RAI bepaalt dan samen met deze partners de doelen en middelen voor de gegevensverwerking. Wij maken onderling afspraken over het verwerken van persoonsgegevens. Wij informeren u over de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten tijde van de aankoop of inschrijving van/voor het desbetreffende evenement of beurs.
Indien RAI samen met een partner gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk is, kunt u altijd bij ons terecht om uw rechten uit deze privacy policy en de privacy wet- en regelgeving uit te oefenen.

Omgang met uw persoonsgegevens
RAI vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. RAI zal zich daarbij aan de privacy regelgeving houden.

RAI legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, een abonnement neemt op één van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze contact heeft met RAI. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses van het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. Dat wil niet zeggen dat we van u alle onderstaande gegevens verwerken. Dat is afhankelijk van welke diensten u gebruikmaakt en welke gegevens u op onze websites achterlaat. Zo zullen wij andere persoonsgegevens verwerken van onze bezoekers dan van onze exposanten.

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de verwerking van persoonsgegevens voor een aantal specifieke diensten van RAI. Door op de specifieke onderwerpen hieronder te klikken kunt u lezen welke persoonsgegevens RAI van u verwerkt en waarom:

Grondslag en doeleinden
RAI gebruikt alle hiervoor genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld de overeenkomst met u als bezoeker of exposant van een evenement. Tevens kan RAI een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

RAI kan uw persoonsgegevens ook gebruiken omdat RAI hier gerechtvaardigde belangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u een evenement bezoekt in het RAI complex, de beveiliging van gebouwen en systemen, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het beschermen van de financiële belangen, de personeelsplanning en het op de hoogte houden van klanten van (nieuwe) producten en diensten van RAI.

Als RAI persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal RAI deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig.
Voor een overzicht van de doeleinden van de verwerking die onder de bovengenoemde specifieke onderwerpen vallen, graag de specifieke privacy verklaringen raadplegen.

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU, omdat de dienstverleners van RAI in een land buiten de EU zijn gevestigd, zoals Zwitserland of de Verenigde Staten. Het kan daarbij voorkomen dat deze landen niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa, waaronder de Verenigde Staten. RAI treft passende waarborgen om uw persoonsgegevens ook dan te beschermen.

Uw gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin.

Uw persoonsgegevens zullen alleen door RAI, haar partners of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, danwel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op website van de Europese Commissie.

Cookies
RAI maakt gebruik van cookies om te zorgen dat onze website werkt, om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ook gebruiken wij cookies voor advertentie- en marketingdoeleinden en voor het gebruik van social media. Wij kunnen hiervoor persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt, verzamelen. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

Profilering
RAI zal de informatie die wordt verzameld op onze websites en via andere bronnen combineren met elkaar, om u de beste (online) ervaring en dienstverlening te bieden.

Bewaartermijnen
RAI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken.
Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat RAI zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging: RAI heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.
Uw rechten: op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

  • Inzage: u heeft recht om te vragen of RAI persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Rectificatie: u heeft het recht om RAI te vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of volledig zijn;
  • Wissen: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen ('recht op vergetelheid');
  • Beperken: u kunt u een verzoek doen om de verwerking van uw persoonsgegevens door RAI te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat RAI uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of de verwerkte gegevens mogelijk onjuist zijn;
  • Bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;
  • Dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen tot overdracht van uw digitale persoonsgegevens als de persoonsgegevens zijn verstrekt op basis van uw toestemming of een overeenkomst met RAI.

U kunt uw rechten uitoefenen door dit 'formulier' in te vullen en per post of e-mail te versturen naar:
RAI Amsterdam B.V.
t.a.v. Afdeling Legal
Europaplein 24
1078 GZ Amsterdam
of naar: privacy@rai.nl

Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Wij zullen u in beginsel uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan zullen wij dit verzoek altijd respecteren.

Meer informatie over uw privacyrechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Via bovenstaande gegevens kunt u ons ook bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RAI. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar op 020 549 12 12.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RAI, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
RAI kan haar privacyverklaring aanpassen. Indien er sprake is van een substantiële wijziging in deze Privacyverklaring, dan zal RAI u hierover via haar website www.rai.nl informeren.

Datum laatste wijziging: november 2022

LP-nov2022