Algemene Voorwaarden Promotions & Visibility

Deze Algemene Voorwaarden Promotions & Visibility (Voorwaarden Promotions & Visibility) zijn van toepassing bij het afnemen van Advertentie-diensten en producten (P&V Solutions) bij RAI Amsterdam B.V. (RAI) door een adverteerder (Adverteerder).

Artikel 1 - Definities
De in deze Voorwaarden Promotions & Visibility gebruikte begrippen met een hoofdletter hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of via een mediabureau P&V Solutions afneemt van RAI in verband met het (doen) plaatsen van een Advertentie en daartoe met RAI een Overeenkomst heeft gesloten;
1.2 Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder waaronder een uitgave en de bijbehorende uitgeefproducten zoals print, online (bijv. nieuwsbrief en social media), in & outdoor, video, event content, nieuws, persberichten en/of webinars;
1.3 Advertenkosten: de kosten die Adverteerder aan RAI dient te voldoen voor het afnemen van P&V Solutions. Indien Adverteerder tevens vierkante meters afneemt in het kader van een Evenement, maken de Advertentiekosten onderdeel uit van de Deelnemingskosten;
1.4 Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt/is samengesteld;
1.5 Advertentieruimte: de ruimte die voor Plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door RAI. Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in aantallen pagina’s/paginadelen, aantallen kolommen, aantal millimeters, aantal pixels en bytes, aantal Plaatsingen, toegewezen locatie (in meters) en aantal impressies Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in ruimte op de Online Omgeving;
1.6 Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende P&V Solutions zoals weergegeven in de prijslijst van RAI;
1.7 Convention Centre: het RAI Convention Centre gelegen aan Europaplein 24, Amsterdam.;
1.8 Deelnemingskosten: de Advertentiekosten, het Inschrijvingsgeld, Standhuur en (indien van toepassing) Standbouw;
1.9 Evenement: het door of in samenwerking met RAI te houden evenement;
1.10 Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder met RAI een Overeenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden Promotions & Visibility mede voor zichzelf aanvaardt;
1.11 Offerte: een aanbod van RAI tot het sluiten van een Overeenkomst;
1.12 Online Omgeving: de website van RAI, toegankelijk via www.rai.nl/ en onderliggende pagina’s;
1.13 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en RAI, waarin de afspraken omtrent de levering van P&V Solutions zijn vastgelegd;
1.14 P&V Solutions: de door RAI aan Adverteerder te leveren diensten en/of producten waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij RAI heeft geplaatst. Onder diensten en/of producten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting door RAI;
1.15 Partijen: RAI en Adverteerder gezamenlijk;
1.16 Plaatsing: het plaatsen van Advertentiemateriaal in overeenstemming met de P&V Solutions en Advertentieruimte zoals overeengekomen tussen Partijen;
1.17 RAI: RAI Amsterdam B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92449174;
1.18 Voorwaarden Promotions & Visibility: de Algemene Voorwaarden Promotions & Visibility Solutions van RAI, die van toepassing zijn op een Overeenkomst.

Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

2.1 RAI stelt, na ontvangst van alle benodigde informatie door Adverteerder, een Offerte op met daarin de voorgestelde inhoud van de campagne, de verschillende media waarin de campagne dient te worden uitgevoerd, de tijdframes en de prijs.
2.2 Alle door RAI gedane Offertes zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij in de Offerte anders is bepaald. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door Adverteerder.
2.3 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de Overeenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor Plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van de Overeenkomst.
2.4 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Overeenkomst.
2.5 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de P&V Solutions overeengekomen periode en wordt geacht te zijn beëindigd door voltooiing van alle wederzijdse verplichtingen of eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode.

 

Artikel 3 - Aanlevering advertentiemateriaal

3.1 Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk op een door RAI opgegeven datum in het bezit te zijn van RAI, bij gebreken van een datum 10 weken voor de Plaatsing. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van RAI, kan RAI de correcte uitvoering van de overeengekomen P&V Solutions niet langer garanderen, zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid van RAI.
3.2 Indien overeengekomen, kan Plaatsing van de Advertentie op de Online Omgeving door Adverteerder worden gedaan. Adverteerder zal de Advertentie plaatsen conform de door RAI aangegeven procedure. RAI is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, het niet beschikbaar en/of bruikbaar zijn van enige Advertentie op het Evenement of voor technische gebreken van de Online Omgeving.
3.3 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld, waaronder in ieder geval:
i) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
ii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
iii) een Advertentie mag de reputatie van RAI of evenementen van RAI niet schaden;
iv) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten;
v) indien een Advertentie het verwerken van persoonsgegevens inhoudt door RAI, zal Adverteerder strikt alle relevante privacy wet- en regelgeving naleven.
3.4 Adverteerder vrijwaart RAI voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven Advertentie.
3.5 RAI is te allen tijde gerechtigd om publicatie van de Advertentie onmiddellijk te staken en/of om Advertentie te verwijderen indien de Advertentie niet voldoet aan de vereisten gesteld in dit artikel.
3.6 RAI zal het Advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het Advertentiemateriaal.
3.7 Adverteerder draagt er zorg voor dat aanlevering van het materiaal aan RAI of de aanlevering door Adverteerder direct op de Online Omgeving veilig geschied en dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, -programma’s of websites van RAI. Adverteerder draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van RAI niet verstoort of onevenredig zwaar belast.
3.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent RAI Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is RAI tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.
3.9 RAI is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de door RAI uitgegeven Advertentie naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij RAI zich ervoor zal inzetten dat de betreffende Advertentie ook na de wijzigingen kwalitatief gelijkwaardig blijft.
3.10 Indien Adverteerder in strijd handelt met de Overeenkomst en/of de Voorwaarden Promotions & Visibility behoudt RAI het recht om:
i) een door haar uitgegeven Advertentie per direct te verwijderen of de uitgifte te staken, zonder de verplichting de P&V Solutions uit te voeren;
ii) de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder.
Adverteerder heeft echter wel recht op terugbetaling van Advertentiekosten ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.
3.11 Alle door RAI vervaardigde promotiematerialen blijven eigendom van RAI, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.12 Met het aangaan van een Overeenkomst verwerven Partijen geen rechten op elkaars merken of logo's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. RAI behoudt zich het recht voor om de campagne in haar portfolio op te nemen voor marketingdoeleinden.
3.13 Na beëindiging van de Overeenkomst, is het Partijen niet langer toegestaan om rechten, welke ieder der Partijen aan de Overeenkomst kon ontlenen – speciaal met betrekking tot het gebruik van de merken en/of logo’s, de naam of de activiteiten van het bedrijf van de andere Partij – op enigerlei wijze uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 4 - Annulering P&V Solutions

4.1 Nadat Adverteerder en RAI een Overeenkomst hebben gesloten is Adverteerder gerechtigd om de door RAI te leveren P&V Solutions gedurende vijf (5) werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst kosteloos te annuleren, tenzij het Evenement binnen de voorgenoemde termijn plaats vindt. Na voorgenoemde periode van vijf (5) werkdagen is het voor Adverteerder niet mogelijk om een gesloten overeenkomst kosteloos te annuleren en dienen de Advertientiekosten volledig door Adverteerder te worden voldaan.
4.2 Indien de P&V Solutions die Adverteerder afneemt bestaan uit online Advertenties zoals banners, display-advertenties, sociale media-advertenties of andere digitale marketing die op websites of sociale mediaplatforms worden gepubliceerd, is Adverteerder niet gerechtigd om de P&V Solutions op enig moment kosteloos te annuleren. In dat geval is Adverteerder de volledige overeengekomen Advertentiekosten verschuldigd aan RAI.

 

Artikel 5 - Recht tot weigering, opschorting en beëindiging

5.1 RAI is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) P&V Solutions te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met de locatie of de vorm waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen aan de zijde van RAI.
5.2 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de Overeenkomst of aan één of meer bepalingen in deze Voorwaarden Promotions & Visibility, is RAI gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van P&V Solutions op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
5.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt RAI geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste Plaatsing van Advertenties ontstaat.

 

Artikel 6 - Betalingsverplichtingen

6.1 Adverteerder is de Advertentiekosten over de afgenomen P&V Solutions verschuldigd. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.
6.2 De Advertentiekosten zullen in één termijn (100%) worden gefactureerd na het sluiten van de Overeenkomst en zullen door Adverteerder worden betaald binnen eenentwintig (21) dagen, tenzij het Evenement eerder plaats vindt.
6.3 Indien Adverteerder van mening is dat hij een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient hij dit binnen tien (10) dagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail en onderbouwd mee te delen aan RAI, bij gebreke waarvan zijn eventuele recht op vermindering van het factuurbedrag vervalt.
6.4 RAI is gerechtigd betalingen van een Adverteerder eerst in mindering te brengen op diens nog openstaande schulden jegens RAI.

 

Artikel 7 - Privacy

7.1 Indien tussen RAI en Adverteerder persoonsgegevens worden uitgewisseld in de uitvoering van de diensten onder de Overeenkomst, worden beide partijen aangemerkt als verantwoordelijke als zij persoonsgegevens verwerken volgens de toepasselijke privacywetgeving. Partijen zullen een afzonderlijke gegevensverwerkersovereenkomst sluiten als een partij met betrekking tot een bepaalde dienst handelt als een verwerker.
7.2 Partijen zullen de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerken. Partijen zullen onder meer passende technische en organisatorische maatregelen nemen volgens artikel 32 AVG ter beveiliging van de persoonsgegevens.
7.3 Adverteerder is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke privacyregelgeving vanaf het moment dat zij persoonsgegevens van RAI ontvangt en tot en met het moment dat zij persoonsgegevens aan RAI heeft gezonden.
7.4 Adverteerder zal alleen persoonsgegevens die zij heeft ontvangen van RAI onder de Overeenkomst, zoals via webinars, verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de diensten. Adverteerder mag de persoonsgegevens van bezoekers die zij van RAI heeft ontvangen via webinars slechts eenmaal gebruiken om contact met deze bezoeker op te nemen over de producten of diensten van Adverteerder.
7.5 Adverteerder zal in geen enkele omstandigheid en op geen enkele manier deze persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die zijn overeengekomen in de Overeenkomst of indien Adverteerder daartoe wettelijk verplicht is.
7.6 Adverteerder zal de betrokkene in overeenstemming met artikelen 13 en 14 van de AVG informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens, waaronder de afgifte daarvan aan RAI.
7.7 RAI informeert betrokkene over haar verwerkers-activiteiten in haar privacyverklaring die kan worden geraadpleegd op www.rai.nl/privacyverklaring.
7.8 Partijen zullen een verzoek of bezwaar van een betrokkene behandelen volgens de toepasselijke privacywetgeving. Indien Adverteerder een verzoek van een betrokkene ontvangt, dat ook betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door RAI, zal Adverteerder zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen overleggen met RAI over de afhandeling van dat verzoek.
7.9 De Adverteerder zal RAI onmiddellijk informeren als de Adverteerder ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgegevens of indien zij op enige wijze bekend is met enig verzoek of onderzoek door een autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt, of een andere reden die kan leiden tot een dergelijk onderzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

 

Artikel 8 - Toepasselijkheid Voorwaarden Promotions & Visibility

8.1 De Voorwaarden Promotions & Visibility zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen RAI en Adverteerder.
8.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden Promotions & Visibility nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden Promotions & Visibility onverminderd van kracht blijven. RAI zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8.3 Toepasselijkheid van enige voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere verwijzing naar of toepasselijk verklaring van enige voorwaarden van Adverteerder, bijvoorbeeld op facturen.
8.4 Indien Adverteerder ook vierkante meters in het kader van een Evenement afneemt, zijn eveneens de Algemene Voorwaarden Deelname Evenement, eventuele Specifieke Evenement Voorwaarden, het Standbouwreglement en het Accommodatiereglement van toepassing.
8.5 Ingeval van strijdigheid prevaleren genoemde voorwaarden in de volgende volgorde:
i) de Overeenkomst;
ii) de Specifieke Evenement Voorwaarden;
iii) de Algemene Voorwaarden Deelname Voorwaarden;
iv) het Standbouwreglement;
v) het Accommodatiereglement, beschikbaar via: www.rai.nl/voorwaarden-en-reglementen/accommodatiereglement;
vi) de Voorwaarden Promotions & Visibility.

 

Artikel 9 - Overige bepalingen

9.1 Op de Voorwaarden Promotions & Visibility en alle rechtsbetrekkingen die tussen RAI en Adverteerder mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen Partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien Partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverkort het recht van beroep en cassatie.

20240501_LV