Algemene voorwaarden Exhibitor Services

Deel I - Algemeen

1 Begripsbepaling
2 Toepasselijkheid van de Voorwaarden
3 De Webshop
4 Totstandkoming Overeenkomsten
5 Prijzen
6 Levering
7 Wijzigingen en annulering
8 Beëindiging Overeenkomst
9 Eigendomsvoorbehoud bij verkoop
10 Huur van Producten
11 Verplichtingen van Opdrachtgever
12 Aansprakelijkheid van Opdrachtgever
13 Verplichtingen van RAI
14 Aansprakelijkheid van RAI
15 Reparatie van Producten
16 Intellectuele eigendom en geheimhouding
17 Controle en Klachtafhandeling
18 Retourneren gehuurde en in gebruik genomen Producten
19 Onderhuur/doorverkopen
20 Betaling
21 Incasso, Rente en Kosten
22 Toepasselijk recht en geschillen

Deel II - Productspecifiek

23 Elektriciteit, algemeen
24 Elektriciteit, garantie op de installatiewerkzaamheden
25 Elektriciteit, verrekening van meer- en minderwerk
26 Ophangpunten, algemeen
27 Ophangpunten, ontwerp
28 Hangpuntrealisatie, aanvullende voorschriften
29 Water, gas en perslucht, algemeen
30 Water, gas en perslucht, garantie
31 Catering, algemeen
32 Vuilafvoer, algemeen
33 Standbouw, veranderingen van de Stand en zijn locatie
34 Standbouw, inspectie
35 Standbouw, oplevering, eigendom
36 Standbouw, risico
37 Standbouw, goederen van derden
38 Standbouw, schade aansprakelijkheid
39 Standbouw, retentierecht
40 Standbouw, prijzen
41 De RAI Wifi dienst
42 De Maatwerk RAI Wifi dienst
43 Gebruik van de RAI Wifi dienst
44 Veiligheid
45 Kwaliteit, Onderhoud en Storingen
46 Bescherming Persoonsgegevens
47 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de leveringen door RAI van Exhibitor Services. Deze Voorwaarden bestaan uit twee delen:

In het geval Deel II conflicteert met Deel I, prevaleert de laatste.

Deel I - Algemeen

 

Artikel 1 - Begripsbepaling

1.1

Convention Centre: het aan RAI toebehorende RAI Amsterdam Convention Centre aan het Europaplein in Amsterdam, Nederland;

1.2

Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RAI of een derde een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan de Deelnemer gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan het Evenement;

1.3

Evenement: de door of in samenwerking met RAI, dan wel door een derde, te houden vak(beurs) of ander evenement in het Convention Centre;

1.4

Exhibitor Services: alle Producten die door RAI in de Webwinkel worden aangeboden aan Deelnemers;

1.5

Gebruiksperiode: afhankelijk van de versie van de RAI Wifi dienst: voor de duur van het Evenement (Maatwerk) of per dag (Premium);

1.6

Inlogcode: afhankelijk van de door de Opdrachtgever afgenomen versie van de RAI Wifi dienst; de alfanumerieke code waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot de betaalde RAI Wifi dienst (Premium versie) of de combinatie van SSID en PSK Code (Maatwerk versie);

1.7

Leverancier: een partij die de Producten levert in opdracht van RAI;

1.8

Opdracht: een opdracht van een Opdrachtgever als bedoeld in artikel 4.2 van deze Voorwaarden;

1.9

Opdrachtgever: de Deelnemer die in de Webwinkel een Opdracht plaatst;

1.10

Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen RAI en Opdrachtgever ten aanzien van de levering van Producten;

1.11

Partijen: RAI, en Opdrachtgever;

1.12

Product: een product, goed, dienst of een combinatie hiervan, die RAI op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtgever dient te leveren (zelf dan wel door een tussenpersoon of Leverancier);

1.13

RAI: RAI Amsterdam B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34192575;

1.14

RAI wifi dienst: De dienst waarbij RAI aan Opdrachtgever binnen het Convention Centre draadloos breedband internet toegang biedt over een Wifi verbinding. Deze dienst is een Product;

1.15

Randapparaat: Een mobiele telefoon, tablet, laptop of ander randapparaat dat technisch geschikt is voor het maken van een Verbinding;

1.16

Ruimte of Stand: de in de Overeenkomst gespecificeerde ruimte of stand, in het Convention Centre;

1.17

Verbinding: de verbinding tussen het Randapparaat en de Wifi Acces Point;

1.18

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor Exhibitor Services welke betrekking hebben op de levering door RAI van Producten;

1.19

Webwinkel: de virtuele 'winkel' die gevonden kan worden op de website van RAI www.rai.nl; en

1.20

1.20 Wifi Acces Point: een radiotoegangspunt voor de RAI Wifi dienst dat beschikbaar wordt gesteld door RAI op een fysieke locatie in het Convention Centre.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Voorwaarden

2.1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen en Overeenkomsten met betrekking tot de hierin beschreven Producten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.2

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van derden, waaronder die van Opdrachtgever, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3

RAI behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.4

De Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van RAI (www.rai.nl) en kunnen op verzoek kosteloos worden toegestuurd.

 

Artikel 3 - De Webshop

3.1

RAI zal Opdrachtgever inloggegevens voor de Webshop verschaffen. Deze inloggegevens zijn persoonlijk en mogen alleen worden gebruikt door Opdrachtgever, welke geheimhouding garandeert.

3.2

Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle met gebruikmaking van de inloggegevens van Opdrachtgever gegeven Opdrachten.

3.3

Met deze persoonlijke inloggegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een persoonlijk webpagina in de Webshop met informatie ten aanzien van Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze informatie controleren en zal RAI onverwijld informeren wanneer deze informatie onjuist is.

 

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomsten

4.1

Alle aanbiedingen en andere uitingen van RAI, zowel schriftelijk, per e-mail, per fax, als elektronisch (in de Webshop), zijn vrijblijvend.

4.2

Opdrachten voor Producten worden door de Opdrachtgever geplaatst in overeenstemming met RAI specificaties. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RAI opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens. RAI is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door RAI uitgebrachte offertes, voor zover deze zijn gebaseerd op fouten of onjuiste informatie die is verstrekt door de Opdrachtgever.

4.3

RAI biedt Opdrachtgever de mogelijkheid een Opdracht te plaatsen in de Webshop of schriftelijk, per email of per fax.

4.4

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat RAI de Opdracht aan Opdrachtgever schriftelijk, per e-mail, of per fax en zonder voorbehoud heeft bevestigd. Een Overeenkomst komt (nog) niet tot stand met een enkele ontvangstbevestiging van RAI op het door Opdrachtgever gezonden bericht.

4.5

In de Opdracht dient Opdrachtgever opgaaf te doen van: het Product, het aantal, het Evenement en de periode gedurende het Evenement dat Opdrachtgever de Producten wenst.

4.6

Het staat RAI vrij, vóór verzending van de bevestiging van de Opdracht, de geldigheid van een elektronisch verzonden Opdracht te verifiëren en/of Opdrachtgever te verzoeken nadere inlichtingen te verstrekken.

4.7

Het staat RAI vrij af te zien van het sluiten van een Overeenkomst indien Opdrachtgever RAI onzorgvuldig voorkomt, strafrechtelijk is vervolgd, bij RAI is geregistreerd (geweest) als wanbetaler dan wel om andere RAI moverende redenen.

4.8

RAI is gerechtigd om Opdrachtgever een waarborgsom of een bankgarantie te vragen voor de voldoening van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Het staat RAI vrij de vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met deze waarborgsom of bankgarantie.

4.9

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van RAI is het Opdrachtgever niet toegestaan enig uit de Overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.

 

Artikel 5 - Prijzen

5.1

RAI zal bij bevestiging van de Opdracht de prijzen van de levering en/of installatie van de Producten aan Opdrachtgever bevestigen. Na bevestiging kunnen prijzen uitsluitend door RAI worden aangepast na mededeling aan Opdrachtgever. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en alle andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van Opdrachtgever komen.

5.2

De financiële gevolgen van wijzigingen in de Overeenkomst tussen de datum van de bevestiging van de Opdracht en de levering en/of installatie van de Producten komen voor rekening van Opdrachtgever.

5.3

Van Producten die later dan 5 dagen voor het begin van het Evenement worden besteld, wordt de prijs met 20% verhoogd. Dit geldt niet voor catering-, parkeer-, en vuilafvoerproducten.

 

Artikel 6 - Levering

6.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt de in de bevestiging van de Opdracht aangegeven termijn als richtlijn voor de levering en/of installatie van Producten. Wordt de termijn voor de levering en/of installatie overschreden dan zal dit geen verzuim van RAI opleveren, indien levering en/of installatie alsnog binnen een redelijke, door RAI en Opdrachtgever gezamenlijk te bepalen termijn, plaatsvindt. Het verstrijken van een leverings- en/of installatietermijn, geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden noch aanspraak te maken op schadevergoeding.

6.2

De in de bevestiging van de Opdracht aangegeven termijn geldt alleen indien alle noodzakelijke gegevens in het bezit van RAI zijn en de betaling (indien deze bij de Opdracht moest geschieden), is verricht dan wel de gevraagde zekerheid is verstrekt.

6.3

Een Product geldt als geleverd en/of geïnstalleerd nadat RAI Opdrachtgever heeft bevestigd dat het Product is geleverd en/of geïnstalleerd en:

 • opdrachtgever het Product heeft goedgekeurd dan wel heeft geaccepteerd; of
 • 24 uur zijn verstreken na een dergelijke bevestiging door RAI; of
 • opdrachtgever het Product in gebruik heeft genomen.
6.4

Kleine onvolkomenheden aan het Product, die kunnen worden hersteld en die aan het functioneren van het Product niet in de weg staan, geven de Opdrachtgever geen recht om de betaling op te schorten dan wel schadevergoeding te vorderen, met dien verstande dat Opdrachtgever gerechtigd zal zijn tot herstel van de onvolkomenheid.

6.5

Het door Opdrachtgever geaccepteerde Product ontslaat RAI van alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden die Opdrachtgever redelijkerwijs had moeten kunnen ontdekken.

6.6

Het risico van het Product gaat over op Opdrachtgever, wanneer de Klant wordt geacht het in overeenstemming met dit artikel te hebben aanvaard.

 

Artikel 7 - Wijzigingen en annulering

7.1

Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen op het tijdstip dat is bepaald in de Overeenkomst.

7.2

Tenzij in Deel II van deze Voorwaarden of in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, geldt het volgende in het geval van een (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst:

7.2.1

annulering van een Overeenkomst dient schriftelijk, per e-mail of per fax, ter kennis van RAI te worden gebracht;

7.2.2

Opdrachtgever kan een Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren tot de 14de werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van het Evenement. Opdrachtgever is dan enkel gehouden de door of namens RAI gemaakte redelijke kosten ter zake aan RAI te voldoen;

7.2.3

indien Opdrachtgever een Overeenkomst annuleert op of na de 14e maar voor de 6e werkdag voorafgaand aan de eerste opbouwdag van een Evenement, is Opdrachtgever een annuleringsvergoeding verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs;

7.2.4

bij Annulering van een Overeenkomst vanaf de 6e werkdag voorafgaand aan de 1e opbouwdag van een Evenement, is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Artikel 8 - Beëindiging Overeenkomst

8.1

De Overeenkomst eindigt door het verstrijken van de periode zoals vastgesteld in de Overeenkomst.

8.2

RAI is gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van RAI op vergoeding van haar kosten, rente en andere schade in het geval van:

8.2.1

een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Opdrachtgever dan wel indien voorzienbaar is dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting;

8.2.2

faillissement, surséance van betaling, beslaglegging van goederen of beëindiging van het bedrijf van de Opdrachtgever.

8.3

Indien Opdrachtgever vóór aanvang van het Evenement niet alle aan RAI verschuldigde bedragen heeft voldaan dan wel anderszins in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, kan RAI de Overeenkomst éénzijdig ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud bij verkoop

9.1

Voor zover een Product wordt geleverd en/of geïnstalleerd met het doel de eigendom ervan over te dragen aan Opdrachtgever, beroept RAI zich op het eigendomsvoorbehoud totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij verzuim van Opdrachtgever zal RAI gerechtigd zijn het eigendomsvoorbehoud op het Product uit te oefenen.

9.2

Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of daarvoor gegronde vrees bestaat, is RAI gerechtigd het Product te reclameren. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 10.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 10 - Huur van Producten

10.1

RAI is steeds gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde Product te controleren. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van RAI deze onverwijld toegang tot het Product te verlenen.

10.2

Het is Opdrachtgever verboden (i) een van RAI gehuurd Product bestanddeel te maken van een aan Opdrachtgever in eigendom toebehorende zaak, (ii) te vermengen met een aan Opdrachtgever toebehorende zaak, (iii) daaruit een nieuwe zaak te maken of, anderszins (iv) de eigendomsrechten van RAI te beperken.

10.3

Opdrachtgever aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat Producten eigendom zijn van RAI. Opdrachtgever zal de Producten slechts gebruiken voor het doel waartoe de Producten zijn bestemd.

10.4

Opdrachtgever garandeert een correcte teruggave aan RAI van alle gehuurde Producten, uitgezonderd normale slijtage.

 

Artikel 11 - Verplichtingen van Opdrachtgever

11.1

Opdrachtgever is verplicht om de levering en/of installatie door RAI van een Product mogelijk te maken binnen de werktijden van RAI en onder omstandigheden die voldoen aan de geldende veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

11.2

Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat RAI tijdig kan beschikken over de nodige relevante goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de nodige specificaties en andere gegevens.

11.3

De door RAI gebruikte energiekosten en stroom en de voor levering en/of installatie van een Product vereiste goedkeuringen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.4

Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (bijvoorbeeld bouwkundige werkzaamheden), dan wel materialen te leveren en/of prestaties uit te voeren anders dan door RAI zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering en/of installatie van een Product geen vertraging ondervindt. Bij vertraging dient Opdrachtgever RAI terstond schriftelijk in kennis te stellen.

11.5

Opdrachtgever draagt zorg voor het op tijd aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het verplaatsen van zware bestanddelen voor een Product en voor de bereikbaarheid en geschiktheid van de plaats van uitvoering van het Product.

11.6

Opdrachtgever draagt minimaal het risico voor:

 • schade aan en verlies van zaken als materialen, onderdelen of gereedschappen die door RAI zijn geleverd en die onder zijn toezicht vallen;
 • schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel door hem zijn voorgeschreven en voor de ontijdige levering van bedoelde zaken;
 • schade veroorzaakt door gebreken in de door of namens Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bestekken, constructies en/of uitvoeringsvoorschriften;
 • schade veroorzaakt door de ondeugdelijke levering en/of installatie van een Product die te wijten is aan de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen; alsmede
 • schade die te wijten is aan gebrekkige uitvoering van werkzaamheden en onrechtmatige daden van door Opdrachtgever ingeschakelde aannemers en hun hulppersonen.
11.7

Opdrachtgever staat de Leverancier toe om zijn naamsaanduiding aan te brengen tijdens installatie van het Product.

11.8

Opdrachtgever zal een Leverancier geen werkzaamheden laten uitvoeren die geen verband houden met de Overeenkomst.

11.9

Opdrachtgever zal de Producten alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

12.1

Opdrachtgever die Producten van RAI huurt en/of in gebruik heeft, dient deze Producten te behandelen als een 'goed huisvader'.

12.2

Producten komen vanaf het moment van aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van RAI voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12.3

Schade aan een Product wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal Opdrachtgever onverwijld, doch in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk melden bij RAI. Bij diefstal of vermissing van Producten dient Opdrachtgever binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. Opdrachtgever is gehouden de schade te vergoeden tegen de nieuwwaarde van het Product, en de gevolgschade te vergoeden die met de reparatie van de schade aan het Product gemoeid is. Opdrachtgever dient dit risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren.

12.4

Indien Producten op verzoek van Opdrachtgever op de Stand geïnstalleerd dienen te worden, is Opdrachtgever vanaf het moment van installatie verantwoordelijk voor deze Producten.

12.5

In geval van huur van een Product zal Opdrachtgever deze verzekerd houden tegen de nieuwwaarde van het Product. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van RAI het verzekeringsbewijs te tonen.

12.6

Indien een Product wordt gehuurd:

 • heeft RAI het recht om van Opdrachtgever vóór het sluiten van de Overeenkomst aanvullende zekerheid te verlangen conform het bepaalde in artikel 4.8;
 • vrijwaart Opdrachtgever RAI van alle aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door het Product dan wel door ondeskundig en/of onjuist gebruik van het Product.

 

Artikel 13 - Verplichtingen van RAI

13.1

RAI draagt er zorg voor dat er gebruik wordt gemaakt van Producten die voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen. Indien er veiligheidseisen zijn ten aanzien van de Producten, draagt RAI er zorg voor dat de Producten aan deze veiligheidseisen voldoen.

13.2

RAI verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van gekwalificeerd personeel.

13.3

Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden door RAI alle geldende veiligheidsvoorschriften in acht genomen.

13.4

Waar nodig instrueert RAI de door Opdrachtgever aangewezen persoon over de werking van het Product. Tijd en plaats van de instructie worden bepaald in goed overleg met de Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid van RAI

14.1

RAI is slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van RAI.

14.2

De aansprakelijkheid van RAI beperkt zich te allen tijden tot het bedrag van de onder de verzekering van RAI gedane uitkering of tot het bedrag dat Opdrachtgever als (huur)prijs op grond van de Overeenkomst verschuldigd was.

14.3

RAI is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever.

14.4

De rechtsvordering tot schadevergoeding of herstel van (goederen) van de zijde van Opdrachtgever jegens RAI verjaart door verloop van één jaar nadat Opdrachtgever zijn schade heeft vastgesteld of, indien eerder, Opdrachtgever zijn schade redelijkerwijs had kunnen vaststellen.

 

Artikel 15 - Reparatie van Producten

Noodzakelijke mutaties en/of reparaties aan een Product mogen alleen door RAI worden uitgevoerd of door een derde partij na een schriftelijke toestemming van de RAI. Gebreken dienen direct schriftelijk, per e-mail of per fax, aan RAI gerapporteerd te worden.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en geheimhouding

16.1

Alle rechten van intellectueel eigendom op de Producten inclusief maar niet beperkt tot programmatuur, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij RAI. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst en deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever zal de programmatuur, apparatuur of andere materialen behorend bij een Product niet verveelvoudigen, vervreemden, openbaar maken of daarvan kopieën maken, behoudens voor back-up doeleinden. Opdrachtgever is verplicht voor back-up doeleinden gemaakte kopieën aan het eind van het Evenement te vernietigen.

16.2

De programmatuur, apparatuur en andere materialen behorend bij een Product kunnen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van RAI bevatten. Opdrachtgever verbindt zich eraan deze geheim te houden en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

16.3

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding op Producten, zoals identificatienummers en naamplaatjes, omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de programmatuur, apparatuur of materialen behorend bij een Product te verwijderen en/of te wijzigen.

16.4

Iedere kopie voor back-up doeleinden dient dezelfde auteurs- en merkrechtaanduiding te bevatten als de originele versie. Indien er een tijdelijk gebruiksrecht is verleend, dienen kopieën bij beëindiging daarvan te worden vernietigd.

16.5

Opdrachtgever vrijwaart RAI voor alle aanspraken welke derden jegens RAI zouden kunnen doen gelden vanwege een schending van één of meerdere bepalingen van dit artikel (artikel 16).

 

Artikel 17 - Controle en Klachtafhandeling

17.1

Opdrachtgever is verplicht onverwijld bij levering het Product te controleren op conformiteit.

17.2

Indien Opdrachtgever gebreken aan het Product ontdekt of klachten over het Product heeft, is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld schriftelijk, per e-mail of per fax aan RAI te melden.

17.3

Indien Opdrachtgever en/of een door hem ingeschakelde derde het Product op ondeskundige wijze heeft gebruikt, heeft Opdrachtgever in geen geval recht op vergoeding van zijn schade.

17.4

Een klacht over een Product moet voor het einde van het Evenement worden ingediend.

17.5

Een klacht over een factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk, per e-mail of per fax aan RAI te worden gemeld.

 

Artikel 18 - Retourneren gehuurde en in gebruik genomen Producten

18.1

Opdrachtgever is verplicht Producten terug te geven aan RAI op het daarvoor in de Overeenkomst bepaalde tijdstip, in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, uitgezonderd normale slijtage.

18.2

Indien Opdrachtgever Producten niet op tijd heeft teruggegeven, verkeert Opdrachtgever in verzuim en is aan RAI een boete verschuldigd gelijk aan tweemaal de onder de Overeenkomst geldende (huur)prijs van het Product en een schadevergoeding.

 

Artikel 19 - Onderhuur/doorverkopen

19.1

Het is Opdrachtgever verboden om een Product aan een ander in gebruik te geven dan wel in onderhuur te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAI.

19.2

Indien Opdrachtgever een Product aan een ander in gebruik heeft gegeven dan wel in onderhuur heeft gegeven, is Opdrachtgever aan RAI een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tweemaal de onder de Overeenkomst geldende (huur)prijs van het Product voor elke dag dat deze situatie voortduurt.

19.3

Het is Opdrachtgever verboden om Producten door te verkopen aan derden, tenzij Opdrachtgever hiertoe voorafgaande schriftelijk toestemming van RAI heeft ontvangen.

 

Artikel 20 - Betaling

20.1

RAI zal de facturen uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de opbouw van het Evenement aan de Opdrachtgever versturen. In dat geval is een betalingstermijn van 21 dagen van toepassing. Producten die later worden besteld moeten onmiddellijk worden betaald omdat uiterlijk vóór aanvang van de opbouw van het Evenement alle betalingen door RAI moeten zijn ontvangen.

20.2

Indien RAI de volledige betaling niet tijdig heeft ontvangen, zal de Overeenkomst worden geannuleerd en wordt het Product niet geleverd. RAI behoudt zich het recht voor om de totaalwaarde van de Overeenkomst te factureren plus een schadevergoeding.

20.3

Eventuele aanvullende Opdrachten, wijzigingen in Producten of extra gebruikskosten van Producten tijdens het Evenement, worden door RAI na afloop van het Evenement in rekening gebracht en dienen na ontvangst van de factuur uiterlijk binnen de daarop vermelde betalingstermijn te worden betaald.

20.4

Indien Opdrachtgever met zijn betalingsverplichting in verzuim is, behoudt RAI zich het recht voor al haar verplichtingen van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de volledige betaling is ontvangen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

20.5

Bij het aangaan van een Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever van RAI een zogenaamd P.O.-nummer (purchase order number), ter vermelding op de factuur. Bij betalingen dient Opdrachtgever het P.O.-nummer steeds te vermelden.

 

Artikel 21 - Incasso, Rente en Kosten

21.1

Opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn naast het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand vermeerderd met de omzetbelasting (btw) en overige kosten en schadevergoedingen.

21.2

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 22 - Toepasselijk recht en geschillen

22.1

Op alle aanbiedingen van RAI, alsmede op elke Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

22.2

In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist RAI.

22.3

Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. RAI zal in dat geval de bepaling vervanging, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

22.4

Alle geschillen tussen RAI en Opdrachtgever, zullen, ongeacht de aard van het geschil, de hoogte van de vorderingen en de woon- c.q. vestigingsplaats van Opdrachtgever, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, zulks onverminderd het recht van RAI om enig geschil te doen beslechten door de op grond van de wet of enig verdrag bevoegde rechter.

 

Deel II – Productspecifiek

In aanvulling op de algemene Voorwaarden van Deel I, hanteert RAI ook specifieke Voorwaarden die uiteen worden gezet in Deel II, welke betrekking hebben op de volgende specifieke Producten:

 1. Elektriciteit;
 2. Ophangpunten;
 3. Water, gas en perslucht;
 4. Catering;
 5. Vuilafvoer;
 6. Standbouw;
 7. RAI wifi.

 

A. Elektriciteit

 

Artikel 23 - Elektriciteit, algemeen

23.1

Mansveld Expotech (in dit deel A aangeduid als Leverancier) is uitsluitend bevoegd een Stand op het elektriciteitsnet van het Convention Centre (spanning 230/400V bij 50 Hz) aan te sluiten. Eigen energieopwekking, zoals met aggregaten/generatoren, is niet toegestaan. Alle installaties dienen te voldoen aan de voorschriften conform de meest recente druk van NEN-1010, NEN8020-20, NEN-3111, NEN-EN 50110 en NEN-3140. Standinstallatie moet voor ingebruikname door de Leverancier worden gekeurd volgens NEN 1010-6.

23.2

Om technische redenen kan de aansluiting voor meerdere Stands op één schakelkast worden aangesloten, dan wel kan de aansluiting op een verdeel- en/of schakelkast van een naburige Stand tot stand worden gebracht. In dat geval is het Opdrachtgever niet toegestaan de aansluiting van één der naburige Stands aan- en/of uit te schakelen.

23.3

Iedere verdeel- en schakelkast moet voorzien zijn van een hoofdschakelaar, elke Stand krijgt een afzonderlijke hoofdaansluiting. Het is enkel de verantwoordelijkheid van de Leverancier om derde partijen aan te sluiten door middel van een distributie groep (elektrische stroomketen die één of meer verdeelinrichtingen voedt). Als verantwoordelijke partij is Leverancier de enige werkverantwoordelijke voor tijdelijke aansluitingen en de enige verstrekker van alle hoofdaansluitingen (distributiegroepen) in de stroomketen.

23.4

De tijd tussen twee opeenvolgende NEN 3140 keuringen van de gebruikte verdeel- en schakelkasten mag maximaal één jaar bedragen. Middels een kenmerk, aanwezig op de verdeel- of schakelkast, moet blijken wie de NEN 3140 keuring heeft uitgevoerd en wat de verloop-/geldigheidsdatum is.

23.5

Opdrachtgever moet Leverancier, uiterlijk 28 dagen vóór de eerste opbouwdag van het Evenement, opgaaf doen van het benodigde vermogen en eventuele aanvullende artikelen, met daarbij een schets van de Stand, waarbij de ligging van de Stand en de gewenste positie van de aansluiting met exacte maatvoering is aangegeven. Tevens geeft de Opdrachtgever aan of er een verhoogde vloer en/of berging aanwezig is op zijn Stand en waar deze zich bevindt.

23.6

Dagstroom is ingeschakeld van een half uur vóór tot een half uur ná de openingstijd van het Evenement voor consumentenevenementen; voor vakevenementen één uur vóór tot 2 uur ná de openingstijd van het Evenement. Voor gebruik van computerapparatuur, een koelkast en/of beveiligingsapparatuur in de Stand, kan Opdrachtgever continustroom aanvragen. De verlichting van een Stand mag niet op het continustroomnet worden aangesloten, deze moet verplicht op dagstroom worden aangesloten. Om veiligheidsredenen wordt op de laatste dag van een Evenement de stroomtoevoer direct na het Evenement afgesloten.

23.7

Installaties van Opdrachtgever dienen door een erkend installateur te worden gerealiseerd. Indien naar het oordeel van Leverancier de installatie van Opdrachtgever gebreken vertoont of anderszins ondeugdelijk is, heeft Leverancier het recht Opdrachtgever te onthouden van stroomtoevoer. Op verzoek dient de erkend installateur de volgende gegevens aan RAI te leveren:

 • een aantoonbare SEI/REI erkenning;
 • indien monteurs in dienst zijn: een aantoonbaar aanwijzingsbeleid volgens elektrotechnische wet- en regelgeving zoals omschreven in NEN 3140, NEN 1010 en NEN 8020-20;
 • elektrotechnische diploma’s van de elektrotechnische monteurs;
 • keuringscertificaten van alle elektrotechnische voorzieningen, verdeelkasten en bekabeling.
23.8

Indien er een elektrotechnische installatie in de directe nabijheid aanwezig is moeten een truss, een aluminium systeemwand en een stalen constructie worden voorzien van een aanvullende potentiaalvereffening (aarding). Een potentiaalvereffening (aarding) vindt plaats middels een separate leiding, aangesloten zo dicht mogelijk bij/op het aardingspunt van de schakel- en verdeelkast.

23.9

Kabels onder vloeren moeten minimaal een aderdoorsnede van 2,5 mm2 hebben en moeten uit één lengte bestaan, dus zonder onderbreking. Alle elektrische verbindingen dienen deugdelijk te zijn afgeschermd. Lasverbindingen moeten worden gemaakt met lasdoppen of industriële aansluitklemmen en extra worden beschermd door middel van een lasdoos. Het wegwerken van lasverbindingen achter wanden of onder vloeren is niet toegestaan. Elektrische leidingen dienen op voldoende afstand van water-, waterafvoer en gasleidingen te zijn aangebracht, leidingen die aan beschadiging worden blootgesteld dienen deugdelijk te zijn beschermd.

23.10

Een aardlekschakelaar dient de klasse-aanduiding A te hebben (AC is niet toegestaan).

23.11

Elektrotechnische standinstallaties dienen te worden uitgevoerd in mantelleiding met een minimale aderdoorsnede van 2,5 mm2 of gelijkwaardig, het gebruik van dunnere mantelleiding voor stroomtoevoerleidingen naar contactdozen is streng verboden. Uitzondering zijn de stroomtoevoerleidingen voor verlichting, deze mogen in 1,5 mm2 worden uitgevoerd mits het aangesloten vermogen niet meer bedraagt dan 2kW (m.u.v. fabrieksmatig aangebrachte/originele bekabeling aan armaturen etc.). De eindgroep dient overeenkomstig te zijn beveiligd.

23.12

Een elektrotechnische verdeling door middel van een splitter is niet toegestaan. Ook doorlussen over lengtes van meer dan tien meter middels doorstekkeren van meervoudige stroomverdeelblokken ten behoeve van infrastructurele standinstallatie is niet toegestaan.

23.13

De installatie dient uit voldoende eindgroepen te bestaan die evenredig over de fasen zijn verdeeld. Elke groep behoort van een juiste smeltveiligheid of automaat te zijn voorzien. Tevens dienen de eindgroepen te zijn voorzien van een 30 mA aardlekbeveiliging. Bij gebruik van aardlekschakelaars maximaal 4 eindgroepen achter een aardlekschakelaar.

23.14

Motoren moeten zijn voorzien van een schakelaar met thermische beveiliging. Motoren met een vermogen groter dan 3 kW dienen tevens van een aanzetinrichting te zijn voorzien, waarbij de aanloopstroom niet boven driemaal de nominale stroom mag komen, met een maximum van 180 A.

23.15

Er wordt een vroegboektarief gehanteerd tot 28 dagen vóór de eerste dag van het Evenement. Daarna wordt er een prijsverhoging van 25% berekend. Vanaf 5 dagen voor het begin van het Evenement wordt een late order charge van 20% berekend.

 

Artikel 24 - Elektriciteit, garantie op de installatiewerkzaamheden

24.1

Leverancier zal gebreken aan de door Leverancier geleverde Producten, waaronder installatie en aansluiting, kosteloos herstellen.

24.2

Deze verplichting is beperkt tot gebreken die ten tijde van de oplevering van het Product waaronder installatie en aansluiting redelijkerwijs voor Opdrachtgever niet waarneembaar waren en zich voordoen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het Product. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door Opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Leverancier of door Opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is.

24.3

Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 26.1 te kunnen beroepen, dient Opdrachtgever Leverancier:

 • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
 • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het Product dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het Product van Leverancier afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Leverancier;
 • alle medewerking te verlenen om Leverancier in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
24.4

Indien naar het oordeel van Leverancier de kosten van herstel van het Product in geen verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel, heeft Opdrachtgever recht op een schadevergoeding naar redelijkheid en billijkheid.

24.5

Alle schadegevallen dienen direct na constatering (doch in ieder geval binnen acht uur) en voor demontage van het Evenement door Opdrachtgever aan RAI schriftelijk te worden gemeld. Reclames over verkeerde of inferieure levering en facturen dienen ook direct na constatering (doch in ieder geval binnen 8 uur) schriftelijk te worden doorgegeven aan RAI. De schriftelijke melding moet nauwkeurig zijn en in ieder geval bevatten de aard en de grond van de klachten. Alle reclames die niet binnen 8 uur na constateren schriftelijk worden gemeld zullen niet meer in behandeling worden genomen door RAI.

 

Artikel 25 - Elektriciteit, verrekening van meer- en minderwerk

25.1

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 • in geval van bestekwijzigingen (wijzigingen in het bestek, het Product of de voorwaarden van uitvoering van het Product);
 • in geval van afwijkingen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 • in de gevallen als in deze Voorwaarden is bepaald.
25.2

Meerwerk dient Opdrachtgever ineens te voldoen conform factuur.

25.3

Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

25.4

Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Leverancier op voldoening daarvan onverlet.

 

B. Ophangpunten

 

Artikel 26 - Ophangpunten, algemeen

26.1

Mansveld Expotech Infra (in dit deel B aangeduid als Leverancier) is bij uitsluiting bevoegd als leverancier op te treden ter zake het realiseren van ophangpunten ten behoeve van truss- en riggingsystemen in het Concention Centre. Als zodanig, wordt alle ophangpuntrealisatie uitgevoerd door de Leverancier en gekeurd door RAI. Indien het systeem dat gehesen moet worden niet voldoet aan de gestelde eisen, kan RAI of Leverancier het werk stilleggen.

26.2

Op een Overeenkomst met betrekking tot het ophangen van een truss- en riggingsysteem zijn artikel 24 en 25, zoals opgenomen in Deel II-A, mutatis mutandis van toepassing.

 

Artikel 27 - Ophangpunten, ontwerp

27.1

Opdrachtgever dient bij het aanvragen van ophangpuntrealisatie rekening te houden met:

 • de maximale vloer- en/of dakbelasting van de locatie en (on)mogelijkheden van de hangpunten;
 • de omgevingssituaties: nood- of laaddeuren, binnen - buiten, heet/warm- koud, nat - droog, zijwind;
 • de materialen die dienen te worden gehangen (gewicht) en evenredige verdeling ervan;
 • dynamische bewegingen van het truss en rigging systeem;
 • de beschikbare en/of vereiste opbouw- en demontagetijden; alsmede
 • de duur van de huurperiode.
27.2

Elke aanvraag dient te zijn voorzien van een tekening in *.dwg formaat (AutoCAD) waarop nauwkeurig de positie van de op te hangen materialen en de positie van de Stand in de hal en/of ander deel van het Convention Centre is weergegeven.

27.3

Op de betreffende tekening dienen alle gewenste hangpunten te zijn weergegeven, met daarbij de (hoogte)maten in (centi)meters, gewichten in kg, op een schaal van 1:100.

27.4

Bij het ophangen van door Opdrachtgever geleverde objecten gaat Leverancier ervan uit dat deze objecten zijn voorzien van de juiste veilige ophang- en/of bevestigingsmiddelen. Indien Leverancier tevens moet zorgen voor het monteren/demonteren van het hangende object, zal Leverancier dat, indien mogelijk, verzorgen nadat Opdrachtgever schriftelijk, per e-mail of per fax diens akkoord heeft bevestigd aan het door Leverancier uitgebrachte prijsvoorstel.

27.5

Ophangen en verwijderen van objecten als banieren:

 • banieren van Opdrachtgever worden door Leverancier niet in opslag genomen. Via RAI kan contact op worden genomen met derden omtrent opslag. Kosten voor transport en opslag zijn voor rekening van Opdrachtgever;
 • de door Opdrachtgever geleverde banieren dienen compleet en reeds gemonteerd te zijn; een banier is pas compleet als deze is voorzien van een ijzeren stang met de juiste bevestigingsogen.
27.6

In verband met de bouwtechnische constructie van sommige hallen van het Convention Centre, is op sommige locaties ophangpuntrealisatie beperkt mogelijk.

 

Artikel 28 - Hangpuntrealisatie, aanvullende voorschriften

28.1

Leverancier behoudt zich het recht voor aanvragen niet uit te voeren op grond van beperkingen aan de dakconstructie van de hal of een ander deel van het Convention Centre en/of om reden van veiligheid.

28.2

Leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door foutieve informatie over of behandeling van ophangpunten van een object van Opdrachtgever. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor constructies aan objecten uitgevoerd door derden, noch voor de werkzaamheden die Opdrachtgever of derden verrichten aan de constructie.

28.3

Voor truss- en riggingmaterialen zijn van toepassing de daarop betrekking hebbende voorschriften conform nationale en internationale wetgeving en normen. In tegenstelling tot de industriële veiligheidsmargefactor 5, geldt in de entertainmentindustrie een veiligheidsmargefactor 10.

28.4

Indien Leverancier materialen afkeurt, kan dit leiden tot het direct stopzetten van de betreffende werkzaamheden aan het truss en rigging systeem.

28.5

Staaldraden van 4 en 6 mm mogen uitsluitend van eind/montage Ver-locks worden voorzien met daarvoor specifiek ontworpen Ver-locks met bijbehorende spie, volgens DIN-15315. Het toepassen van schroefbare U-vormige draadbevestigingen, zogenaamde staalkabelklemmen, is niet voor hijsmiddelen toegestaan. Losse Ver-locks zijn verkrijgbaar. Alle andere zwaardere hijsmiddelen en lasten dienen minimaal te zijn voorzien van stroppen/steels met een doorsnede van 10 of 12 mm en talurietgeperste eindverbindingen.

28.6

Indien met toestemming van Leverancier derden de rigging uitvoeren, zal Leverancier te allen tijde de gewenste ophangpunten verzorgen. Een nauwkeurige tekening van het truss- en riggingsysteem, voorzien van gewicht per punt, maten in meter en schaal 1:100, bij voorkeur aangeleverd in *.dwg formaat (AutoCAD), dient uiterlijk 28 dagen vóór de eerste dag van het betreffende Evenement ter beoordeling door Leverancier te zijn ontvangen.

 

C. Water, gas en perslucht

 

Artikel 29 - Water, gas en perslucht, algemeen

29.1

MTD (in dit deel C aangeduid als Leverancier) is bij uitsluiting bevoegd als leverancier op te treden van wateraansluitingen en -afvoer, gas- en perslucht.

29.2

Standinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften van RAI en alle relevante autoriteiten, waaronder het Energie Bedrijf Amsterdam, het gemeentelijk Waterleidingsbedrijf, de Brandweer en Assuradeuren. Installaties die hieraan niet voldoen zullen niet worden aangesloten.

29.3

Opdrachtgever dient iedere dag bij het verlaten van de Stand de sluitkraan van de waterleiding dicht te draaien.

 

Artikel 30 - Water, gas en perslucht, garantie

30.1

De Leverancier is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door Opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Leverancier of door Opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is.

30.2

Om zich op de rechten te kunnen beroepen, dient Opdrachtgever de Leverancier:

 • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
 • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het Product door de Leveranciers;
 • alle medewerking te verlenen om Leverancier in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
30.3

Indien naar het oordeel van Leverancier de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel, heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding naar redelijkheid en billijkheid.

 

D. Catering

 

Artikel 31 - Catering, algemeen

31.1

Binnen het Convention Centre mag alleen RAI drank en voedsel ter beschikking stellen. Het is Opdrachtgever of één van zijn genodigden niet toegestaan eigen dranken en voedsel mee te nemen, of te laten bezorgen in het Convention Centre door derden.

31.2

Tenzij anders is overeengekomen, zal RAI de eerste bestelling aangaande 'non-food' en 'non vers artikelen' op de laatste opbouwdag van het Evenement afleveren. Lunch items worden tussen 11.00 - 13.00 uur bezorgd.

31.3

Bestellingen van dranken en voedingsmiddelen kunnen tot 48 uur voorafgaand aan het geplande leveringsmoment kosteloos geannuleerd worden. Na dit moment kunnen bestellingen niet meer kosteloos door de Opdrachtgever worden geannuleerd.

31.4

Dranken en voedingsmiddelen kunnen voorafgaand en tijdens het Evenement besteld worden. Tijdens het Evenement kunnen dranken besteld worden tot 2 uur voorafgaand aan het gewenste leveringsmoment. Voedingsmiddelen dienen in ieder geval 24 uur voorafgaand aan het geplande leveringsmoment besteld te worden, met uitzondering van broodjes. Broodjes dienen in ieder geval 48 uur voorafgaand aan het geplande leveringsmoment besteld te worden.

31.5

Onaangebroken pakken, kratten en/of dozen drank kunnen tot uiterlijk 2 uur vóór einde van het Evenement aan RAI worden geretourneerd. Er wordt alsdan een handling fee berekend van 50% van de overeengekomen prijs.

31.6

Alle betalingen, met uitzondering van food- en drankbestellingen gedurende het Evenement, dienen te zijn geschied Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.1.

31.7

Bij bestellingen van food en drank gedurende het Evenement zal betaling direct door Opdrachtgever geschieden door middel van pin of creditcard, dit in tegenstelling tot artikel 20.3.

 

E. Vuilafvoer

 

Artikel 32 - Vuilafvoer, algemeen

32.1

Opdrachtgever is verplicht om het afval dat ontstaan is tijdens de opbouwperiode, het Evenement en demontageperiode af te (laten) voeren in overeenstemming met de richtlijnen van RAI.

32.2

Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van door RAI ter beschikking gestelde containers en afvalzakken. Containers en afvalzakken die niet afkomstig zijn van RAI zijn in en rondom het Convention Centre niet toegestaan en deze worden niet meegenomen.

32.3

Het afval dient dagelijks direct na sluitingstijd van de Evenementsdag/het Evenement naast de Stand te worden neergezet. Voor zover op de Stand afval wordt achtergelaten, zullen de kosten van verwijdering daarvan aan Opdrachtgever worden doorberekend.

 

F. Standbouw

 

Artikel 33 - Standbouw, veranderingen van de Stand en zijn locatie

33.1

Wanneer er wijzigingen aan de Stand of er zijn andere relevante wijzigingen na het sluiten van de Overeenkomst, moet opdrachtgever de RAI op tijd en schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer de aanpassingen later dan 8 werkdagen voor de opbouw van het Evenement worden gemeld, kan dit bijvoorbeeld de tijdigheid, juiste levering en/of installatie van de Stand beïnvloeden. RAI is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het falen van de Opdrachtgever om wijzigingen aan de stand en/of de locatie niet volledig, correct of tijdig te melden.

 

Artikel 34 - Standbouw, inspectie

34.1

Opdrachtgever mag de Stand in gebruik nemen wanneer RAI de oplevering heeft bevestigd.

34.2

Opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk/de op te leveren Stand voor de opening van de tentoonstelling of het Evenement te laten inspecteren. Reclames dienen bij het inspecteren onverwijld aan RAI te worden gemeld. RAI tracht zo snel mogelijk te voorzien in een passende oplossing, waarna wederom inspectie plaatsvindt.

34.3

Een stand wordt geacht geaccepteerd te zijn als er geen klachten zijn ingediend voor de opening van het Evenement. Overeengekomen opleveringstermijnen gelden niet als een fatale termijn.

 

Artikel 35 - Standbouw, oplevering, eigendom

35.1

Door RAI gebouwde Stands kunnen worden gehuurd of gekocht door de Opdrachtgever. Of een Stand wordt verhuurd of gekocht door de Opdrachtgever zal in de orderbevestiging worden vermeld.

35.2

Opdrachtgever is verplicht de gehuurde Stand aan RAI terug te leveren onverwijld na afloop van het Evenement in dezelfde staat waarin het opgeleverd was.

35.3

Gehuurde Stands blijven eigendom van RAI, evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., één en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.

35.4

Overdracht van eigendom van Stands die gekocht zijn van RAI geschiedt bij en door de oplevering, indien Opdrachtgever het volledige bedrag betaald heeft, onverminderd het in artikel 35.5 bepaalde. Afspraken omtrent de overdracht van rechten van intellectueel eigendom door RAI aan Opdrachtgever of derden worden enkel schriftelijk, per e-mail of per fax overeengekomen. Opdrachtgever is er mee bekend dat RAI geen rechten van intellectueel eigendom kan overdragen waarvan zij geen rechthebbende is. Opdrachtgever vrijwaart RAI van aanspraken door derden ter zake van het gebruik van intellectueel eigendom door Opdrachtgever.

35.5

In geval de Stand bestemd is om in eigendom aan Opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt RAI zich de eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling.

35.6

Zolang de eigendom van de Stand niet naar Opdrachtgever is overgegaan, is deze niet bevoegd de Stand of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen.

 

Artikel 36 - Standbouw, risico

36.1

Na oplevering is de gehele Stand volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever tot het moment van teruglevering door Opdrachtgever aan RAI.

36.2

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat RAI tijdig toegang krijgt tot de locaties en faciliteiten welke nodig zijn voor de nakoming van de Overeenkomst. Wanneer het Evenement of de deelname van de Opdrachtgevers wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever gehouden de door RAI gemaakte kosten en gederfde winst te vergoeden.

36.3

Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de bij/in de Stand gebruikte goederen van RAI, ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 12 uur na ontdekking hiervan schriftelijk, per e-mail of per fax aan RAI te melden en is gehouden de schade volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.

36.4

De schadevergoeding bedraagt de werkelijke schade van RAI uitgaande van de vervangingswaarde, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade, opkomend aan de zijde van RAI wegens het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk afleveren van de Stand.

 

Artikel 37 - Standbouw, goederen van derden

37.1

Goederen van Opdrachtgever die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van de Stand, dienen door Opdrachtgever aan RAI ter beschikking worden gesteld op de gespecificeerde plaats van de Stand. Vervoer wordt alleen door RAI geregeld voor zover men dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

37.2

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van RAI en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van RAI stellen van de in artikel 37.1 bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomen.

37.3

Alle risico’s, met betrekking tot goederen die toebehoren aan de Opdrachtgever, liggen geheel bij de Opdrachtgever tijdens het verblijf in het Convention Centre alsmede tijdens het vervoer, het laden en lossen. RAI is niet aansprakelijk in geval van vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van de goederen van Opdrachtgever, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van RAI.

37.4

Opdrachtgever vrijwaart RAI tevens van de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van een gebrek met betrekking tot zijn goederen.

 

Artikel 38 - Standbouw, schade aansprakelijkheid

38.1

RAI is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot de bouw, levering of gebreken in de Stand, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van RAI.

38.2

Iedere aansprakelijkheid van RAI voor schade als gevolg van een technische storing, stroomuitval, het niet toegankelijk zijn van een database, onoordeelkundig gebruik of misbruik door Opdrachtgever, wordt uitgesloten.

 

Artikel 39 - Standbouw, retentierecht

39.1

Als zekerheid voor haar betalingsverplichtingen krachtens de Overeenkomst, heeft RAI een retentierecht op alle goederen van Opdrachtgever die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk/de Stand gebruikt zijn of die daarin, daaraan, daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

 

Artikel 40 - Standbouw, prijzen

40.1

De prijzen van Standbouw zijn inclusief:

 • organisatiekosten;
 • opbouw- en demontagekosten;
 • aanwezigheid van een projectmanager tijdens opbouw en demontage in het Convention Centre;
 • reis- en verblijfkosten;
 • transportkosten.
40.2

De prijzen van Standbouw zijn exclusief:

 • opbouw- en demontagekosten tussen 22:00 en 06:00 uur of in het weekend;
 • standschoonmaak voor opening en dagelijkse schoonmaak tijdens het Evenement;
 • vuilafvoer exposanten en schoonmaak ruimte;
 • beschadiging van panelen, wanden, meubilair etc.; kosten hiervoor worden achteraf doorbelast.

 

G. RAI wifi

 

Artikel 41 - De RAI wifi dienst

41.1

De betaalde RAI wifi dienst wordt in de volgende vormen aangeboden:

 1. Maatwerk: er wordt een exclusief wifi netwerk voor Opdrachtgever geïnstalleerd. De dienst wordt achteraf, na afloop van het Evenement, betaald en uitsluitend aan Opdrachtgever geleverd via een exclusief W-Lan Netwerk;
 2. Premium: de dienst is alleen beschikbaar via de 5 Ghz frequentie. De dienst wordt voorafgaand aan levering betaald en uitsluitend aan Opdrachtgever geleverd via een exclusief W-Lan Netwerk.

De toepasselijke dienstbeschrijvingen voor de RAI Wifi diensten worden online in de Webwinkel getoond.

41.2

Naast de Webwinkel wordt de Premium RAI wifi dienst in het Convention Centre ook aangeboden in een portal die bereikbaar is via een Verbinding. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op afname van de Premium RAI Wifi dienst via de betreffende portal.

41.3

RAI mag de technische eigenschappen van de RAI wifi dienst eenzijdig wijzigen ook tijdens de Gebruiksperiode. Een eenzijdige wijziging zal niet leiden tot een materiele verslechtering van de functionaliteit van de RAI wifi dienst. Bij een wijziging zal RAI de toepasselijke dienstbeschrijving(en) aanpassen en publiceren.

41.4

RAI mag de samenstelling van de RAI wifi dienst eenzijdig aanpassen of in zijn geheel zonder nadere aankondiging stopzetten als dat naar eigen inzicht van RAI nodig is om aan toepasselijke wetgeving te kunnen voldoen. De aanpassing of stopzetting wordt bekend gemaakt op de website van RAI.

41.5

RAI garandeert niet dat Opdrachtgever de RAI wifi dienst altijd ongestoord kan gebruiken of dat de dienst steeds een minimum kwaliteitsniveau kent. RAI kan bijvoorbeeld niet garanderen dat Opdrachtgever via de RAI wifi dienst altijd een VPN verbinding kan opzetten naar het eigen zakelijke netwerk van Opdrachtgever.

 

Artikel 42 - de Maatwerk RAI wifi dienst

42.1

De Maatwerk RAI wifi Dienst wordt door RAI opgeleverd aan Opdrachtgever door het verstrekken van de Inlogcodes. Binnen 48 uur na ontvangst van de Inlogcodes zal Opdrachtgever een acceptatie test uitvoeren. De test is geslaagd als Opdrachtgever na het ingeven van de Inlogcodes in zijn Randapparaat succesvol via een Verbinding toegang heeft tot de RAI wifi Dienst. Bij een geslaagde test, bij het verlopen van de 48 uur zonder nader bericht aan RAI of bij productie gebruik van de dienst door Opdrachtgever, wordt de RAI wifi Dienst geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.

42.2

Indien een acceptatietest niet slaagt, zal RAI de Verbinding controleren en eventueel opnieuw het exclusieve Wifi netwerk voor Opdrachtgever installeren. Hierna zal RAI de Maatwerk RAI Wifi Dienst voor een tweede keer aan Opdrachtgever opleveren. Als ook na een hernieuwde oplevering de acceptatie test niet slaagt, mag Opdrachtgever de Overeenkomst voor de Maatwerk RAI Wifi Dienst kosteloos ontbinden. De ontbinding vindt uiterlijk plaats voor de start van het Evenement.

 

Artikel 43 - Gebruik van de RAI Wifi dienst

43.1

Opdrachtgever is verplicht om de RAI Wifi dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

43.2

Opdrachtgever mag een Verbinding alleen opzetten en gebruiken in combinatie met een Randapparaat dat voldoet aan de toepasselijke wettelijke eisen voor dat Randapparaat. De gevolgen van het gebruik van een Randapparaat dat niet aan deze eisen voldoet, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, wat gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden en kwaliteit van de RAI Wifi dienst.

43.3

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist installeren en configureren van de Wifi netwerk functies in zijn Randapparaat. RAI garandeert niet dat Wifi Acces Points altijd compatibel zijn met het Randapparaat van Opdrachtgever.

43.4

Opdrachtgever ontvangt na betaling voor de RAI Wifi Dienst Inlogcodes. Met de Inlogcodes kan toegang worden gekregen tot de RAI Wifi dienst. Opdrachtgever is verplicht om deze Inlogcodes vertrouwelijk te houden en is aansprakelijk voor al het gebruik van de RAI Wifi dienst dat met zijn Inlogcodes wordt gemaakt. Alleen in geval van afname van de Maatwerk RAI Wifi dienst mag Opdrachtgever Inlogcodes aan derden verstrekken (bijvoorbeeld aan stand bezoekers).

43.5

Bij een Gebruiksperiode per uur gelden klokuren vanaf het moment dat de Inlogcode is ingevoerd. Bij een Gebruiksperiode per dag geldt als Gebruiksperiode de tijd tussen 00.00 uur en 24.00 uur (totaal 24 uur). Indien de Inlogcode gedurende de dag wordt ingevoerd verloopt de Gebruiksperiode per dag om 24.00 uur.

43.6

Opdrachtgever mag geen misbruik maken van de RAI Wifi dienst. Misbruik is in ieder geval, maar is niet beperkt tot:

 1. Het verkopen of verhuren van Inlogcodes;
 2. Het veroorzaken van storingen in of overbelasting van de RAI Wifi dienst en/of het IP netwerk van RAI en de Leverancier of een andere vorm van hinder waardoor het gebruik van de RAI Wifi dienst of de genoemde IP netwerken wordt beperkt;
 3. Het gebruik van de RAI Wifi dienst om ongevraagde reclame berichten te versturen via e-mail of het versturen van berichten die noodzakelijkerwijs tot een groot aantal reacties kunnen leiden (teasing of trolling) en daardoor van grote invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van de RAI Wifi dienst en het IP netwerk van de RAI en de Leverancier;
 4. Het gebruik van de RAI Wifi dienst om informatie door te geven die verboden, onwettig of illegaal is, tegen de openbare orde of zeden ingaat of die inbreuk maakt op de rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten.
43.7

Als het verkeer op het op het IP netwerk van RAI of van de Leverancier hinder ondervindt van het gebruik door Opdrachtgever van de RAI Wifi dienst, moet Opdrachtgever de aanwijzingen van RAI opvolgen die zijn gericht op het wegnemen van die hinder. RAI kan bij hinder het leveren van de RAI Wifi dienst aan Opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging opschorten. Als RAI of Leverancier door de hinder schade leiden, is Opdrachtgever verplicht om die schade aan RAI te vergoeden.

43.8

RAI mag de toegang van de Opdrachtgever tot de RAI Wifi dienst in de volgende gevallen op ieder gewenst moment blokkeren, opschorten of beëindigen:

 1. Overtreding van deze Voorwaarden door Opdrachtgever;
 2. Acties die kunnen leiden tot aansprakelijkheid van RAI;
 3. Overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 44 - Veiligheid

44.1

Opdrachtgever dient zelf de Verbinding te beveiligen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een VPN verbinding. Zonder een door Opdrachtgever toegepaste beveiliging, wordt dataverkeer tussen het Randapparaat en de Wifi Acces Point onversleuteld uitgewisseld. RAI is niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van eventueel afgeluisterd niet versleuteld data verkeer over een Verbinding.

44.2

RAI mag IP verkeer afkomstig van een Verbinding naar type of soort verkeer filteren of blokkeren (e.g. poort 25 verkeer) als dat naar eigen inzicht van RAI nodig is om de stabiliteit en/of de beveiliging van de RAI Wifi dienst, het IP netwerk van RAI en of het IP netwerk van Leverancier te verzekeren.

 

Artikel 45 - Kwaliteit, Onderhoud en Storingen

45.1

De Dienst maakt gebruik van een draadloze netwerktechniek. De mogelijkheden om een Verbinding tot stand te brengen en de kwaliteit en eigenschappen daarvan zullen dan ook binnen het Convention Centre niet altijd en overal (even) goed zijn. De verschillen houden verband met onder meer het gebruikte Randapparaat, de radiobedekking van de Wifi Acces Point, overbelaste radiofrequentie banden, de hoeveelheid elektronisch communicatieverkeer, etc.

45.2

RAI spant zich in om de verlening van de RAI Wifi dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van het verlenen van de RAI Wifi dienst te voorkomen.

45.3

Wifi Acces Points worden door of vanwege RAI onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan RAI tijdelijk een Wifi Acces Point buiten gebruik stellen. RAI zal dit tot een minimum beperken en waar mogelijk, dit buiten de openingstijden van het Convention Centre uitvoeren.

45.4

Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan RAI bekend zijn geworden door of namens RAI onderzocht en naar beste kunnen opgeheven. De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van RAI. Deze kosten kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak van de storing zich bevindt in het Randapparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen door Opdrachtgever in strijd met deze Voorwaarden.

 

Artikel 46 - Bescherming Persoonsgegevens

46.1

RAI verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van de RAI Wifi dienst in overeenstemming met haar privacy statement en toepasselijke privacy wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. Het privacy statement van RAI wordt gepubliceerd op de website van RAI.

 

Artikel 47 - Aansprakelijkheid Opdrachtgever

47.1

Opdrachtgever vrijwaart RAI tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is ontstaan als een gevolg van het gebruik van Opdrachtgever van de RAI Wifi dienst.

 

RL3apr23