Algemene spelvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Deelname en deelnemers
Artikel 3 - Prijzen
Artikel 4 - Gegevens
Artikel 5 - Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen
Artikel 6 - Klachten
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Artikel 8 - Overmacht
Artikel 9 - Toepasselijk recht

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze spelvoorwaarden van RAI Amsterdam B.V. (RAI) zijn van toepassing op alle acties, die door RAI, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.
1.2 Deelname aan acties houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
1.3 De Algemene spelvoorwaarden zijn te vinden op www.rai.nl/voorwaarden-en-reglementen.
1.4 Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met RAI.

Artikel 2 - Deelname en deelnemers

2.1 Deelname staat slechts open voor natuurlijke personen, zulks met uitsluiting van werknemers van RAI en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee RAI samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.
2.2 Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invoeren van de persoons- en of contactgegevens, eigenhandig te verrichten.
2.3 Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie.
2.4 Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie.
2.5 Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan RAI ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
2.6 RAI heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
2.7 Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. RAI behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
2.8 RAI heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
2.9 RAI kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Artikel 3 - Prijzen

3.1 De aanwijzing van de winnaar van prijs uit de deelnemers geschiedt door RAI. RAI behoudt zich het recht voor prijzen te onthouden in geval van onregelmatigheden.
3.2 De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en/of een andere prijs.
3.3 De prijswinnaar zal binnen uiterlijk 1 maand na de beƫindiging van de actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld door RAI. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.
3.4 RAI is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van RAI dan wel leveranciers en/of sponsors.
3.5 Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door RAI worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Artikel 4 - Gegevens

4.1 De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan RAI toestemming om alle (persoons)gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die RAI noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijs.
4.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy beleid van RAI welke te vinden is op www.rai.nl.

Artikel 5 - Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

5.1 RAI kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
5.2 RAI garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die RAI aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

Artikel 6 - Klachten
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door RAI georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan RAI Amsterdam kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan RAI Amsterdam B.V., Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam, onder vermelding van de betreffende prijzen actie. RAI zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
RAI is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen RAI niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor RAI in het leven roepen. RAI is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. RAI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk

Artikel 8 - Overmacht RAI behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beƫindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. RAI kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

Artikel 9 - Vrijwaring
Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

RL/131219