Algemene huurvoorwaarden RAI Convention Centre

Artikel 1 - Definities
De in deze algemene huurvoorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

1.1 Accommodatiereglement: het door RAI opgestelde reglement, dat permanent (24/7) door huurder en andere belanghebbenden kan worden geraadpleegd en/of gedownload via de site van RAI.
1.2 Algemene huurvoorwaarden: de onderhavige algemene huurvoorwaarden RAI Convention Centre.
1.3 Betaalplan: het door RAI opgestelde schriftelijke overzicht waarin de data staan vermeld waarop huurder de huursom en het depot aan RAI is verschuldigd en waarvan een kopie aan de overeenkomst is gehecht als bijlage 2.
1.4 Bijlage: een bijlage bij de overeenkomst.
1.5 Convention Centre: Het RAI Convention Centre in Amsterdam.
1.6 Deelnemers: de deelnemers aan het evenement waaronder in ieder geval begrepen huurder, exposanten, sponsoren, toeleveranciers en bezoekers.
1.7 Depot: het depot voor bijkomende kosten zoals omschreven in artikel 4.5 hieronder.
1.8 Evenement: het congres, beurs, tentoonstelling, presentatie, vergadering of ander evenement waarvoor het gehuurde ter beschikking wordt gesteld zoals nader omschreven in artikel 1 van de overeenkomst.
1.9 Gehuurde: de (vergader- en congres)zalen, (tentoonstellings)hallen, het Elicium, de lounges en/of de foyers van het Convention Centre, als uitdrukkelijk vermeld in de huurbevestiging.
1.10 Huurbevestiging: de door RAI opgestelde schriftelijke bevestiging aan huurder, waarin de essentialia met betrekking tot het evenement, huurder, het gehuurde, de huurperiode alsmede de huursom zijn opgenomen en waarvan een kopie aan de overeenkomst is gehecht als bijlage 1.
1.11 Huurder: de (rechts)persoon die de overeenkomst met RAI sluit of aan wie RAI een huurbevestiging of een optiebevestiging heeft verzonden.
1.12 Huurperiode: de in de (meest recente) huurbevestiging of optiebevestiging vermelde periode(n) waarin het gehuurde ter beschikking staat van huurder.
1.13 Huursom: de huursom vermeld in de huurbevestiging of, in voorkomende gevallen, in de optiebevestiging.
1.14 Optiebevestiging: de door RAI opgestelde schriftelijke bevestiging aan huurder, waarin de essentialia met betrekking tot de verleende optie, het evenement, huurder, het gehuurde, de huurperiode alsmede de huursom zijn opgenomen.
1.15 Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen RAI en huurder of, in voorkomende gevallen de huurbevestiging, met betrekking tot de huur van het gehuurde en de bijkomende faciliteiten (producten en diensten) inclusief de daarbij behorende bijlagen en eventuele annexen.
1.16 Partij(en): de partij(en) bij de overeenkomst.
1.17 RAI: RAI Amsterdam B.V., gevestigd te Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ (handelsregisternummer 92449174).
1.18 Reserveringswaarde: de huursom alsmede het depot.

Artikel 2 - Tot stand komen van de overeenkomst en opties

2.1 Totdat de Overeenkomst tot stand komt, wordt de inhoud van de rechtsverhouding tussen Partijen bepaald door de inhoud van hun gesprekken en correspondentie, daaronder begrepen Optiebevestigingen en/of Huurbevestigingen, middels brieven en e-mailverkeer. De Huurbevestiging heeft de status van een Optiebevestiging totdat de Overeenkomst is getekend door de Huurder.
2.2 RAI kan huurder een zgn. ’Eerste Optie’ of een ’Optie Onder Voorbehoud’ verlenen door middel van een optiebevestiging, waarin duidelijk wordt omschreven wat onder deze optie wordt verstaan:
2.2.1 Een Eerste Optie geldt voor de in de Optiebevestiging vastgelegde periode met een maximum van zestig (60) dagen. Na het verstrijken van de vastgelegde optieperiode vervalt de Eerste Optie van rechtswege. Indien binnen de verleende optieperiode sprake is van serieuze andere gegadigden voor de zelfde te huren ruimte(n), dient huurder binnen een termijn van tien (10) werkdagen nadat RAI huurder daarover heeft geïnformeerd te bevestigen of huurder de Eerste Optie wil omzetten in een definitieve overeenkomst. Indien huurder in een dergelijk geval afziet van de omzetting naar een definitieve overeenkomst, vervalt de Eerste Optie en is RAI vrij de ruimte(n) te verhuren.
2.2.2 Een Optie Onder Voorbehoud wordt voor een periode van maximaal veertien (14) werkdagen verstrekt. Na het verstrijken van de vastgelegde optieperiode vervalt de Optie Onder Voorbehoud van rechtswege. In de Optiebevestiging zal het voorbehoud zo nauwkeurig mogelijk door RAI worden omschreven.

Artikel 3 - Het gehuurde

3.1 Het is de verantwoordelijkheid van huurder om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of het gehuurde geschikt is voor het evenement.
3.2 Tot het Gehuurde behoren uitsluitend de in de Huurbevestiging omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoren centrale entrees, gangen, trappen, toiletten, cafés, restaurants, de buitenterreinen en garages/parkeerplaatsen niet tot het Gehuurde. Deze worden niet exclusief ter beschikking gesteld om het Gehuurde te bereiken, tenzij zodanig overeengekomen.
3.3 Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAI:
3.3.1 het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst of, in voorkomende gevallen, de huurbevestiging;
3.3.2 het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken, met dien verstande dat deze toestemming niet is vereist voor exposanten indien het evenement een beurs of expositie betreft;
3.3.3 in het gehuurde zaken en diensten te exposeren buiten het in de overeenkomst omschreven expositieprogramma;
3.3.4 het evenement gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere naam of een materieel andere invulling te geven, waarbij RAI haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.
3.4 Huurder mag bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast aan RAI of derden veroorzaken en zal ervoor zorgdragen dat de deelnemers dit evenmin zullen doen.
3.5 Indien en voor zover relevant, geldt het in de Algemene Huurvoorwaarden gestelde ook voor deelnemers. Huurder is gehouden de relevante bepalingen van de Algemene Huurvoorwaarden ter kennis van de deelnemers te brengen en blijft verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van de Algemene Huurvoorwaarden door deelnemers. Huurder vrijwaart RAI voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de Algemene Huurvoorwaarden door de deelnemers.

Artikel 4 - Bijkomende producten en diensten

4.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald, worden alle kosten in verband met de door RAI en derden te leveren goederen en diensten, zoals kosten ter zake van gas, water, elektra, rookgasapparatuur, perslucht, schoonmaak, vuilafvoer, beveiliging, bewaking, audiovisuele apparatuur, meubilair, cateringdiensten, bediening van technische apparatuur, bijzondere verkeersbegeleiding enzovoort, separaat aan Huurder in rekening gebracht. De kosten voor deze bijkomende goederen en diensten worden berekend tegen de tijdens de Huurperiode daarvoor geldende tarieven.
4.2 Huurder zal tijdig, doch in ieder geval niet later dan drie (3) kalendermaanden vóór de Huurperiode, met RAI in overleg treden over (i) de goederen en diensten welke Huurder wenst af te nemen in het kader van het Evenement en (ii) overige aangelegenheden van belang voor Partijen in relatie tot de Overeenkomst of het Evenement. Indien Huurder niet tijdig met RAI in overleg treed, zal RAI zich inspannen om alsnog te leveren maar deze levering niet kunnen garanderen.
4.3 Huurder is bekend en gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden RAI Exhibitor Services welke van toepassing zijn op de levering van producten en diensten door RAI zoals catering en het beschikbaar stellen van het RAI ICT.
4.4 Het is Huurder niet toegestaan om producten afgenomen van RAI door te verkopen aan derden, tenzij Huurder hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming van RAI heeft ontvangen.
4.5 Huurder zal ter zake van de in dit artikel bedoelde bijkomende goederen en diensten aan RAI een depot verschuldigd zijn. Het bedrag van het depot zal worden vastgesteld door RAI op basis van een door RAI vast te stellen percentage van de huursom, dan wel aan de hand van een begroting door RAI van de daarmee gemoeide kosten op basis van een eerdere editie van het evenement in het Convention Centre.

Artikel 5 - Betaling

5.1 De huursom en het depot zullen door huurder worden voldaan uiterlijk op de in het betaalplan aangegeven data of, bij gebreke van een betaalplan, binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum. Ieder beroep van huurder op korting, opschorting of verrekening is uitgesloten. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is RAI gerechtigd aan huurder vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen.
5.2 Huurder zal de omzetbelasting (BTW) voldoen zoals door RAI met inachtneming van de daarvoor geldende regelgeving in rekening zal worden gebracht ter zake van de huursom, het depot alsmede eventuele annuleringskosten.
5.3 Het depot zal door RAI zo snel mogelijk na de huurperiode met de definitieve afrekening worden verrekend mits huurder aan al haar verplichtingen tegenover RAI heeft voldaan. Overtreft het door huurder aan RAI te betalen bedrag het depot, dan zal RAI huurder zo spoedig mogelijk voor het verschil een aanvullende factuur doen toekomen welke huurder binnen eenentwintig (21) dagen zal voldoen.

Artikel 6 - Inrichting en ontruiming van het gehuurde

6.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde vindt plaats in goed overleg met RAI en met inachtneming van het Accommodatiereglement. Huurder dient er zorg voor te dragen dat de deelnemers de instructies van RAI en het Accommodatiereglement naleven. RAI heeft het recht om ten aanzien van de inrichting, het gebruik en/of de ontruiming van het gehuurde nadere regels te stellen in het kader van de (openbare) orde of veiligheid en/of in verband met wet- en regelgeving dan wel welke door brandweer, politie of RAI raadzaam worden geacht.
6.2 Behoudens schriftelijke goedkeuring van RAI zullen geen veranderingen aan het Gehuurde en de omgeving van het Convention Centre mogen worden aangebracht door middel van, bijvoorbeeld, plakken, op- of afbouwen, boren, spijkeren, en/of schilderen. RAI heeft het recht, zonder enige formaliteit en/of gerechtelijke tussenkomst, al hetgeen dat is aangebracht, beschadigd, weggenomen of gewijzigd naar redelijkheid voor rekening van Huurder in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
6.3 De in het gehuurde te verrichten werkzaamheden met betrekking tot de tijdelijke aansluitingen op de RAI-infrastructuur ter zake van elektriciteit, perslucht, water, waterafvoer, gas, rookgasafvoer, het centraal antennesysteem, telefoon- en andere datacommunicatiemiddelen alsmede ter zake van (pre)rigging mogen uitsluitend worden uitgevoerd door RAI aan te wijzen derden. Hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van huurder en/of de deelnemers.
6.4 Huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. Tijdens of bij het einde van de huurperiode geconstateerde schade aan het gehuurde of de daarbij ter beschikking gestelde overige ruimte(n) en (buiten)terreinen, wordt geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode en komen voor rekening en risico van huurder tenzij huurder kan aantonen dat (i) de schade reeds vóór de huurperiode (in die omvang) bestond en huurder bedoelde schade vóór aanvang van de huurperiode schriftelijk heeft gemeld bij RAI, (ii) de schade is ontstaan door toedoen van RAI of haar personeel of (iii) sprake is van schade als gevolg van normale slijtage. RAI zal het recht hebben dergelijke schade te herstellen voor rekening en risico van huurder.
6.5 Op het in de Huurbevestiging vermelde tijdstip van aanvang van de Huurperiode kan Huurder starten met de opbouw en inrichting van het Evenement in het Gehuurde. Eventuele additionele producten en/of diensten door RAI te leveren zullen vanaf de aanvang van de Huurperiode worden verzorgd, zoals rigging, elektra en wateraansluitingen. Op het tijdstip van beëindiging van de Huurperiode dient Huurder het Gehuurde geheel ontruimd opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, met ongedaan making van iedere verandering die Huurder aan het Gehuurde mocht hebben aangebracht. Een en ander geldt ook voor de door RAI geleverde producten en/of diensten. Indien de oplevering op het hiervoor bedoelde tijdstip niet heeft plaatsgevonden of naar de mening van RAI onvoldoende is, is RAI naar redelijkheid gerechtigd voor rekening en risico van Huurder die maatregelen te treffen welke zij noodzakelijk acht voor correcte oplevering.

Artikel 7 - Orde en veiligheid

7.1 Huurder zal alle regels en voorschriften zoals van tijd tot tijd uitgegeven door de bevoegde autoriteiten naleven, waaronder, bijvoorbeeld, die van de gemeente Amsterdam of Brandweer. Huurder zal uiterlijk drie (3) maanden vóór aanvang van de Huurperiode met RAI overleggen over de door hem voorgenomen indeling van het Gehuurde, opdat eventuele wijzigingen, noodzakelijk bijvoorbeeld in verband met voorschriften en/of het functioneren van het Gehuurde, tijdig kunnen worden aangebracht.
7.2 Bewaking en beveiliging van en rondom het Gehuurde dient te geschieden in overleg met RAI waarbij eventuele redelijke aanwijzingen van RAI direct zullen worden opgevolgd door Huurder. RAI behoudt te allen tijde het recht om zelfstandig te besluiten tot ontruiming van het Gehuurde indien RAI zulks naar redelijkheid noodzakelijk acht in het kader van de veiligheid, om de openbare orde te handhaven of om ernstige verstoring daarvan te voorkomen. Huurder zal ervoor zorgdragen dat door hem in het kader van het Evenement ingeschakelde derden eventuele aanwijzingen van RAI direct zullen opvolgen en meewerken aan een aanwijzing tot ontruiming.
7.3 RAI behoudt het recht de beveiliging van een evenement, voor rekening van huurder, uit handen van huurder te nemen wanneer de openbare orde daarom vraagt.
7.4 Gedurende grotere evenementen zal RAI, in nauw overleg met huurder, zorgdragen voor EHBO-serviceverlening.
7.5 RAI en Huurder zullen ervoor zorgdragen dat het Gehuurde en de overige (mede) ter beschikking van het Evenement staande ruimte(n) en (buiten)terreinen tijdens de Huurperiode een verzorgd aanzien behouden.
7.6 Het aanbrengen van reclame in, aan, op en/of rondom het Gehuurde (met inbegrip van de (openbare) ruimte(n) en (buiten)terreinen) dient met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RAI te geschieden onder de door RAI gestelde voorwaarden, met uitzondering van reclame op stands.
7.7 Huurder aanvaardt de eventuele van het Gehuurde deel uitmakende apparatuur in de staat waarin deze zich bevindt bij aanvang van de Huurperiode. Huurder zal deze apparatuur zorgvuldig en in overeenstemming met het daarvoor bestemde doel gebruiken en retourneren aan het einde van de Huurperiode in dezelfde staat, waarin deze zich bevond bij aanvang van de Huurperiode. Schade aan apparatuur wordt geacht te zijn veroorzaakt door Huurder tenzij Huurder de schade schriftelijk aan RAI heeft gemeld voorafgaand aan de Huurperiode.
7.8 RAI is niet gehouden tot het vergoeden van enigerlei schade voortvloeiende uit de huur of het gebruik van door haar beschikking gesteld apparatuur, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RAI. Eventueel te vergoeden schade blijft in alle gevallen beperkt tot het mindere van herstel of vervanging van apparatuur of het bedrag uitbetaald onder de verzekering van RAI.
7.9 Huurder ziet erop toe dat in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en andere gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stank verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen tijdens de huurperiode aanwezig zijn, tenzij hiervoor door RAI voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.
7.10 Indien huurder en/of deelnemers in het gehuurde gebruik maken van open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen (bijvoorbeeld via aircosystemen, fonteinen, hogedrukreinigers, sauna’s, whirlpools, enz.), dienen huurder en/of deze deelnemers tijdig vooraf en schriftelijk RAI hiervan in kennis te stellen en alle toepasselijke voorschriften in acht te (doen) nemen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RAI is het niet toegestaan gebruik te maken van de in dit artikel omschreven toepassingen van deze vloeistoffen.
7.11 Huurder dient er op toe te zien dat de tijdens het evenement gepresenteerde en in het gehuurde aanwezige producten en diensten deugdelijk zullen zijn en steeds zullen voldoen aan de relevante eisen en voorschriften en geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden.
7.12 Het is niet toegestaan binnen het Convention Centre te roken. Eventuele boetes bij overtreding van de Nederlandse wet- en regelgeving hieromtrent komen voor rekening van huurder.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 RAI is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van RAI.
8.2 RAI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die zij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de Overeenkomst.
8.3 Deelnemers, door of namens deelnemers ingeschakeld personeel of derden en gebruikers van het gehuurde alsmede aan hen toebehorende zaken bevinden zich in het gehuurde voor eigen risico, c.q. voor risico van deze partijen. RAI is niet gehouden deze risico’s te verzekeren. Huurder dient zich afdoende te verzekeren ter zake van wettelijke aansprakelijkheid, brand en diefstal. Huurder zal ten laatste dertig (30) dagen vóór aanvang van de huurperiode op eerste aanvraag van RAI een certificaat van haar verzekeringsmaatschappij(en) of verzekeringsmakelaar(s) verstrekken, waaruit blijkt dat huurder adequaat is verzekerd tijdens de huurperiode en de betreffende premies zijn voldaan.
8.4 RAI is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAI.
8.5 Niet RAI maar huurder is aansprakelijk voor schade die in het gehuurde en/of op de daarbij behorende terreinen is ontstaan aan zaken en/of personen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAI, dan wel onomstotelijk kan worden vastgesteld dat deze schade geen enkel verband houdt met het evenement.

Artikel 9 - Vrijwaring

9.1 Huurder staat er jegens RAI voor in dat zij tijdig zal beschikken over alle benodigde vergunningen en ontheffingen om het Evenement in het Gehuurde te doen plaatsvinden, de vergunningen van de gemeente daaronder begrepen, en dat hij aan alle eventuele daaraan verbonden voorschriften zal voldoen. Weigering of intrekking van zodanige vergunningen of ontheffingen zal Huurder geen aanleiding kunnen geven tot kosteloze beëindiging van de Overeenkomst of aanspraken jegens RAI. Huurder zal een kopie van bedoelde toestemmingen en vergunningen op eerste verzoek van RAI overleggen.
9.2 Huurder vrijwaart RAI voor alle aanspraken die derden in verband met het handelen of nalaten van deelnemers en/of van personen waarvoor deelnemers aansprakelijk zijn of die zich vanwege het evenement in het gehuurde bevinden, tegen RAI zouden kunnen doen gelden.
9.3 In Nederland geldt een verbod tot tewerkstelling van een vreemdeling zonder vergunning, zoals neergelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Huurder zal de wettelijke regelingen van de WAV in acht nemen en zal, onder verwijzing naar artikel 3.4 hierboven, de naleving van de Wav ook opleggen aan Deelnemers. Huurder erkent dat RAI niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk is voor de naleving van de Wav ten aanzien van door of namens de deelnemers ingeschakeld personeel en/of derde(n) en vrijwaart RAI voor boetes en/of vorderingen die RAI ingevolge de Wav zijn opgelegd dan wel tegen RAI zijn ingesteld, ongeacht of deze boetes en/of vorderingen terecht zijn.

Artikel 10 - Catering en restaurants

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de catering binnen het gehuurde uitsluitend voorbehouden aan RAI.
10.2 Bij een overeengekomen catering afname is Huurder per direct verplicht een voorschot van 80% van de overeengekomen catering offerte te voldoen aan RAI. De resterende 20% van de catering offerte moet binnen 21 dagen nadat de slotfactuur door RAI is verstuurd, door Huurder zijn voldaan.
10.3 Het is Deelnemers niet toegestaan drank of etenswaren te verkopen of gratis te verstrekken (bijvoorbeeld via sampling), tenzij in verband met de van kracht zijnde horecavergunningen en de voedselveiligheidsvoorschriften in Nederland op nader overeen te komen voorwaarden door of namens RAI schriftelijk ontheffing is verleend. Het leveren van eet- en/of drinkwaren aan (personeel van) Deelnemers en overige derden (daaronder begrepen het leveren van eet- en/of drinkwaren op de stands binnen exposities) is voorbehouden aan RAI.

Artikel 11 - Vergunningen en toestemmingen

11.1 RAI is door de gemeente Amsterdam een geïntegreerde vergunning (parapluvergunning) verleend, voor de organisatie van uiteenlopende activiteiten. Indien deelnemers activiteiten wensen te organiseren die vallen onder een vergunningplicht, dienen zij daarvoor tijdig toestemming te vragen aan RAI. Op dit verzoek beslist RAI zo snel mogelijk.
11.2 Huurder dient tijdig vast te stellen of de activiteiten die hij of andere Deelnemers voornemens zijn te houden in het kader van het Evenement, de voorafgaande toestemming van RAI nodig hebben. Een overzicht van de activiteiten waarvoor de voorafgaande toestemming van RAI nodig is, is op aanvraag kosteloos beschikbaar. Indien Deelnemers nalaten (tijdig) toestemming te vragen voor de organisatie of het houden van een activiteit die valt onder het bereik van de vergunning, kan RAI de toestemming weigeren en/of activiteit verbieden.
11.3 Huurder zal alle voorschriften en aanwijzingen verbonden aan een door RAI verleende toestemming tijdig en zonder uitzondering naleven en staat er voor in dat deelnemers hetzelfde doen. Deelnemers zijn gehouden onmiddellijke medewerking te verlenen aan een controle op de naleving van de aan de verleende toestemming verbonden voorschriften.
11.4 RAI is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit (i) het onjuist of niet tijdig naleven door deelnemers van enige voorschriften verbonden aan door RAI verleende toestemmingen of (ii) optreden door het bevoegd gezag of RAI als toezichthouder in het kader van de naleving van een vergunning of toestemming. Huurder is aansprakelijk voor schade welke door RAI wordt geleden als gevolg van het niet geheel of correct voldoen aan een vergunning of enige voorschriften verbonden aan een door RAI verleende toestemming. Onder schade in het kader van deze bepaling wordt mede begrepen de sancties die door of vanwege het bevoegd gezag worden opgelegd.
11.5 Huurder vrijwaart RAI voor alle aanspraken van derden die gebruik (wensen te) maken van een toestemming, voor zover deze aanspraken enig verband houden met onder meer het weigeren of verlenen van toestemming, de inhoud van de toestemming of de maatregelen die RAI of het bevoegd gezag neemt in het kader van toezicht op en handhaving van de aan de toestemming verbonden voorschriften. Een en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van huurder ingevolge het bepaalde in artikel 11.4 hierboven.

Artikel 12 - Annulering door huurder

12.1 De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door huurder worden beëindigd zonder dat huurder aan RAI een vergoeding verschuldigd is:
12.1.1 in geval van faillissement, surseance van betaling of anderszins onvermogen van RAI om aan diens (financiële) verplichtingen te voldoen;
12.1.2 in geval RAI na schriftelijke ingebrekestelling (voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is in relatie tot het evenement) tekortschiet in de nakoming van diens materiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
12.2 Bij annulering door huurder van één of meer (dan wel van een deel) van de tentoonstellingshallen:
12.2.1 meer dan dertig (30) maanden vóór aanvang van de Huurperiode, is Huurder tien (10) procent van de Reserveringswaarde, te vermeerderen met BTW, verschuldigd aan RAI;
12.2.2 dertig (30) maanden of minder vóór aanvang van de Huurperiode, is Huurder honderd (100) procent van de Reserveringswaarde, te vermeerderen met BTW verschuldigd aan RAI.
12.3 Bij annulering door Huurder van Elicium 1 en/of 2 of Amtrium 1 en/of 2:
12.3.1 meer dan twaalf (12) maanden vóór aanvang van de Huurperiode, is Huurder tien (10) procent van de Reserveringswaarde, te vermeerderen met BTW, verschuldigd aan RAI;
12.3.2 twaalf (12) maanden of minder vóór aanvang van de Huurperiode, is Huurder honderd procent (100) van de Reserveringswaarde, te vermeerderen met BTW, verschuldigd aan RAI.
12.4 Bij annulering door Huurder van de huur van één of meer (vergader- en congres)zalen, foyers, lounges en/of overige ruimten (voor zover niet deel uitmakend van de in de leden 12.2 en 12.3 van dit artikel vermelde tentoonstellingshallen of Elicium 1 en/of 2), is Huurder de volgende percentages van de Reserveringswaarde, te vermeerderen met BTW, verschuldigd aan RAI afhankelijk van het moment van annuleren:
Maanden vóór aanvang van de Huurperiode Verschuldigd % van de Reserveringswaarde
Meer dan 12 maanden 10%
12 – 10 maanden 25%
10 – 6 maanden 50%
6 – 3 maanden 75%
Minder dan 3 maanden 100%
12.5 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ieder beroep op overmacht door Huurder bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst is uitgesloten.

Artikel 13 - Annulering door RAI

13.1 De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door RAI worden beëindigd:
13.1.1 in geval van faillissement, surseance van betaling of anderszins onvermogen van huurder om aan diens (financiële) verplichtingen te voldoen;
13.1.2 in geval beslag is gelegd op de materiële goederen of zaken van huurder dan wel op bevel van de rechter soortgelijke maatregelen zijn genomen;
13.1.3 in geval van een wijziging in de zeggenschap over de huurder of het evenement;
13.1.4 in geval Huurder na schriftelijke ingebrekestelling (voor zover zulks redelijkerwijs uitvoerbaar is in relatie tot het Evenement) tekortschiet in de nakoming van diens materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
13.1.5 in verband met een last van enige bevoegde autoriteit. Huurder is zich ervan bewust dat RAI onder toezicht staat van diverse autoriteiten (gemeente, brandweer etc.) wiens gewijzigde inzichten beperkende maatregelen voor het Evenement tot gevolg kunnen hebben;
13.1.6 in geval van overmacht.
Beëindiging door RAI op grond van 13.1.1 tot en met 13.1.5 geldt als een beëindiging die voor rekening en risico van Huurder komt en leidt tot de verplichting tot betaling van een vergoeding door Huurder overeenkomstig artikel 12, alsof sprake is geweest van annulering door Huurder. Huurder heeft geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten of schade, doch slechts op restitutie van de Reserveringswaarde in geval van beëindiging op grond van (i) artikel 13.1.5, indien de beëindiging op geen enkele manier is toe te rekenen aan Huurder en/of het Evenement, of (ii) artikel 13.1.6.
13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst door RAI als gevolg van één of meer van de omstandigheden zoals omschreven in artikel 13.1 hierboven, is RAI gerechtigd, na een ingebrekestelling (voor zover zulks redelijkerwijs uitvoerbaar is in relatie tot het evenement), voor rekening en risico van huurder datgene te doen, waartoe Huurder ingevolge de Overeenkomst is verplicht, onverlet de verplichting van Huurder tot nakoming en vergoeding van de door de beëindiging ontstane kosten en schade.
13.3 In geval van overmacht heeft RAI het recht om (i) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel (ii) aan Huurder, onder dezelfde voorwaarden, redelijke vervangende ruimte(n) te de bieden voor de overeengekomen Huurperiode. In voornoemde gevallen heeft Huurder geen recht op vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of schade. RAI zal in geval van ontbinding van Overeenkomst de Reserveringswaarde zoals door Huurder reeds voldaan restitueren.
13.4 Indien de vervangende ruimte zoals door RAI voorgesteld overeenkomstig artikel 13.3 niet geschikt wordt bevonden, zulks ter redelijke beoordeling van Huurder, heeft Huurder het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na de datum van het schriftelijke voorstel van RAI zonder recht op vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of schade met uitzondering van de restitutie van de reeds betaalde Reserveringswaarde.

Artikel 14 - Overige bepalingen

14.1 Huurder is verplicht het personeel en de gemachtigden van RAI te allen tijde toegang te verlenen tot alle plaatsen van het gehuurde op vertoon van een RAI identiteitskaart of een door RAI getekend schriftelijk bewijs.
14.2 De exploitatie van garderobes en toiletten in het gehuurde is voorbehouden aan RAI en/of door RAI ingeschakelde derden.
14.3 Het is huurder niet toegestaan om aan personen in dienst van RAI, dan wel ingeschakeld door RAI, fooien, beloningen of geschenken te geven.
14.4 Huurder gaat ermee akkoord dat het evenement wordt opgenomen in publicaties (waaronder internet) van RAI inzake haar beurs- en/of congresactiviteiten.
14.5 Het is huurder niet toegestaan in haar publicaties namen en/of een beeldmerken van RAI te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAI.

Artikel 15 - Geheimhouding

15.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die betrekking heeft op de overeenkomst en de bij de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking komende informatie, waarvan de ene partij het vertrouwelijke karakter aan de ander kenbaar heeft gemaakt of de ander redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de betreffende informatie vertrouwelijk is, tenzij en voor zover:
15.1.1 openbaarmaking wordt vereist door de overeenkomst, de wet of door de rechter;
15.1.2 openbaarmaking wordt vereist door een toezichthouder of overheidslichaam;
15.1.3 openbaarmaking nodig is voor het geldend maken van rechten uit deze overeenkomst in een gerechtelijke procedure;
15.1.4 de andere partij schriftelijk toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking;
15.1.5 de informatie in de openbaarheid is gekomen zonder dat dit aan de ander te wijten is;
15.1.6 openbaarmaking nodig is ter verkrijging van advies van een professionele adviseur.
In het geval van openbaarmaking van informatie in de gevallen zoals hierboven genoemd, zal de openbaarmakende partij de ander raadplegen ter zake van de inhoud, vorm en timing van de beoogde openbaarmaking.

Artikel 16 - Kennisgevingen
Alle kennisgevingen en overige mededelingen uit hoofde van deze overeenkomst dienen schriftelijk in het Nederlands te worden gesteld en mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende post, koerier of e-mail worden verzonden naar de adressen vermeld in de huurbevestiging.

Artikel 17 - Toepasselijkheid van de overeenkomst en algemene voorwaarden

17.1 Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze overeenkomst onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die geacht wordt geldig en afdwingbaar te zijn en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
17.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Deelnemers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere verwijzing naar of toepasselijk verklaring van algemene voorwaarden van Huurder en/of Deelnemers, bijvoorbeeld op facturen.
17.3 Huurder is bekend en gaat akkoord met het Accommodatiereglement dat van toepassing is op deze Huurovereenkomst. Indien en voor zover het Accommodatiereglement strijdig is met de Algemene Huurvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van het Accommodatiereglement.
17.4 Huurder is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat RAI Algemene Bezoekersvoorwaarden hanteert welke van toepassing zijn op alle bezoekers van het Convention Centre. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn permanent te downloaden op www.rai.nl.
17.5 De overeenkomst kan alleen schriftelijk met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd.
17.6 Huurder gaat er mee akkoord dat RAI de door beide partijen ondertekende overeenkomst als PDF-file digitaliseert en uitsluitend deze digitale PDF-versie in haar archieven bewaart. Partijen merken de aldus gedigitaliseerde versie van de overeenkomst aan als de originele overeenkomst met een dezelfde rechts- en bewijskracht als het origineel.
17.7 De Algemene Huurvoorwaarden zijn vertaald in het Engels. In geval van interpretatiegeschillen zal de Nederlandse tekst van de Algemene Huurvoorwaarden beslissend zijn.

Artikel 18 - Rechts- en forumkeuze

18.1 De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
18.2 De bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband houden met deze Overeenkomst te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.

 

RL/250820