Reglement van de Remuneratiecommisie van de Raad van Commissarissen

Bijlage 2 bij het reglement van de Raad van Commissarissen van RAI Holding B.V.

Dit reglement van de Remuneratiecommisie (de Remco) van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding BV (de Vennootschap) is een bijlage bij het reglement van de RvC (het RvC Reglement).

Artikel 1 - Taken

De taken van de Remco zijn weergegeven in bepalingen 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 en 3.2.2 en 3.4.1 van de Code Corporate Governance 2016.

Artikel 2 - Samenstelling en deskundigheid

2.1 De RvC kiest de leden van de Remco. De Remco zal uit minimaal twee (2) leden bestaan.
2.2 Onverminderd het RvC Reglement, zal er bij de samenstelling van de Remco rekening mee worden gehouden dat er binnen de Remco voldoende kennis en ervaring is (i) op topniveau is met human relations management en (ii) van de Corporate Governance Code.

Artikel 3 - Voorzitter

De RvC zal één van de leden van de Remco tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remco. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Remco en zal het belangrijkste aanspreekpunt zijn.

Artikel 4 - Vergaderingen

4.1 De Remco zal vergaderen zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
4.2 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
4.3 De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zullen zeven (7) dagen vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de Remco worden verstrekt.
4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Remco met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Remco gezonden.

PBS/14dec17