Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Bijlage 1 bij het reglement van de Raad van Commissarissen van RAI Holding B.V.

Dit reglement van de Auditcommissie (de AC) van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding BV (de Vennootschap) is een bijlage bij het reglement van de RvC (het RvC Reglement).

Artikel 1 - Taken

De taken van de AC zijn weergegeven in hoofdstuk 1 van de Code Corporate Governance 2016.

Artikel 2 - Samenstelling en deskundigheid

2.1 De RvC kiest de leden van de AC. De AC zal uit minimaal twee (2) leden bestaan.
2.2 Onverminderd het RvC Reglement, zal bij de samenstelling van de AC de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
  • ten minste één lid van de AC is deskundig met betrekking tot het opstellen en de controle van de jaarrekening; en
  • tenminste één van de leden van de RvC moet relevante financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring hebben opgedaan bij een grote onderneming;
  • er is voldoende kennis van de Corporate Governance Code.

Artikel 3 - Voorzitter

De RvC zal één van de leden van de AC tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de AC. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de AC en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt zijn.

Artikel 4 - Vergaderingen

4.1 De AC zal vergaderen zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
4.2 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
4.3 De aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zullen zeven (7) dagen vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de AC worden verstrekt.
4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de AC met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de AC gezonden.

PBS/14dec17