Profielschets van de Raad van Commissarissen

Bijlage 4 bij het reglement van de Raad van Commissarissen van RAI Holding B.V.

Deze profielschets (de Profielschets) van de Raad van Commissarissen (de RvC) van RAI Holding BV (de Vennootschap) is een bijlage bij het reglement van de RvC (het RvC Reglement).

1 - Samenstelling RvC

 • De RvC bestaat tenminste uit drie doch bij voorkeur uit vijf leden;
 • De RvC heeft ten minste 30% vrouwelijke en ten minste 30% mannelijke leden;
 • De RvC heeft een naar leeftijd gevarieerde samenstelling.

2 - Competenties RvC

De RvC dient in ieder geval te beschikken over ervaring op de volgende terreinen:

 • ervaring met het ondernemerschap of commerciële topbestuur in het aan de branche gerelateerde bedrijfsleven;
 • financiële ervaring, bij voorkeur bij een grote onderneming;
 • ervaring op topniveau in de media of in de communicatiesector;
 • kennis van en ervaring met de politiek, specifiek die van de gemeente Amsterdam, zijn bestuur en topambtenaren;
 • internationale ervaring.

3 - Kwaliteiten van de RvC als geheel

 • De RvC heeft oog voor de ontwikkeling van visie en strategie, voor cultuurveranderingen, voor innovatie en voor nieuwe businessmodellen;
 • De RvC weet goed om te gaan met de principes van de Corporate Governance Code en de Best Practice bepalingen die de verhoudingen tussen het bestuur, de RvC en de aandeelhouders van de Vennootschap regelen;
 • De RvC heeft brede bestuurlijke ervaring op topniveau, bij voorkeur in het bedrijfsleven;
 • De RvC heeft affiniteit voor de betrokkenheid van de onderneming met het publieke domein (met de gemeente en met de burgers);
 • In de RvC is kennis en ervaring op topniveau met human relations management en van juridische zaken;
 • Tenminste één van de leden van de RvC moet relevante financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring hebben opgedaan bij een grote onderneming;
 • Hooguit twee van de leden van de RvC zijn niet meer actief in een andere functie (toezichthoudend of anderszins) in het bedrijfsleven, de politiek of maatschappelijke organisaties;
 • In de RvC is voldoende kennis aanwezig en belangstelling voor maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid;
 • Ten minste één van de RvC leden dient de kwaliteit te hebben en in staat te zijn om het voorzitterschap van de RvC te bekleden. De voorzitter van de RvC is een bestuurder met een brede achtergrond. De voorzitter heeft een lange carrière, bij voorkeur in het bedrijfsleven. Hij/zij heeft een ruime ervaring met politieke en maatschappelijke organisaties. Hij/zij is een bindende factor.

4 - Kwaliteiten van de individuele leden van de RvC

Elk lid van de RvC dient te beschikken over de navolgende algemene kwaliteiten. De leden van de RvC:

 • zijn in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de onderneming te beoordelen;
 • hebben distantie en overzicht;
 • zijn in staat om kritisch en op strategisch niveau te denken;
 • hebben een onbesproken reputatie;
 • beschikken over voldoende tijd en inzet om de vereiste aandacht te besteden aan hun toezichthoudende taken;
 • beschikken over zakelijk inzicht;
 • hebben mensenkennis en zij zijn sociaal vaardig;
 • hebben overzicht over en inzicht in de zaken van het algemeen belang naast de belangstelling die zij voor specifieke onderdelen hebben vanuit hun specialisme;
 • zijn bereid zitting te nemen in commissies van de RvC;
 • hebben gevoel voor Corporate Governance;
 • voldoen aan de Code voor wat betreft onafhankelijkheid, specifiek het bepaalde in Principe 2.1.

PBS/14dec17