Algemene voorwaarden partnershipafspraken RAI Amsterdam

Article 1 - Definities

De in de Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden bij Partnershipafspraken van RAI Amsterdam, divisie RAI Exhibitions.
1.2 Algemene Voorwaarden Deelname Evenement: de Algemene Voorwaarden voor Deelname aan door(of in samenwerking met) RAI Amsterdam georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en andere Evenementen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34192575.
1.3 Evenement: de door of in samenwerking met RAI te houden relevante beurs, tentoonstelling of ander Evenement al dan niet in het RAI Amsterdam Convention Centre te Amsterdam.
1.4 Overeenkomst: de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen RAI en Partner betreffende het Evenement.
1.5 Partijen: RAI en Partner.
1.6 Partnershipafspraken: de afspraken welke uitdrukkelijk zijn opgenomen in de Overeenkomst.
1.7 Partner: ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich door middel van een Overeenkomst met RAI verbindt een Partnerbijdrage te leveren.
1.8 Partnerbijdrage: op geld waardeerbare prestatie van Partner in relatie tot het Evenement als omschreven in de Overeenkomst.
1.9 RAI: RAI Amsterdam B.V., divisie RAI Exhibitions, kantoorhoudende te Amsterdam, Europaplein, 1078 GZ, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34192575.
1.10 Standruimte: de ten behoeve van Partner beschikbaar gestelde vierkante meters standoppervlakte, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen RAI en Partner in relatie tot de Partnershipafspraken.
2.2 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. RAI zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.3 Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van Partner zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk document dat door RAI is ondertekend.
2.5 RAI behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door RAI. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de dag van deponeren bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. RAI zal Partner schriftelijk informeren over wijziging van de voorwaarden.
2.6 Indien meerdere sets van algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en deze voorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleren de voorwaarden in de volgorde waarin de verschillende voorwaarden staan vernoemd in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen anders overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming afspraken

3.1 De Partnershipafspraken komen tot stand door aanvaarding door Partner van de propositie van RAI. Deze aanvaarding kan blijken uit ondertekening van de bevestigingsbrief, waarin de Partnershipafspraken (gedetailleerd)zijn opgenomen.
3.2 De aanbiedingen en prijsopgaven van RAI zijn vrijblijvend. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW.

Artikel 4 - Deelname evenement als standhouder

4.1 Indien Partner als onderdeel van de Partnershipafspraken Standruimte ter beschikking krijgt tijdens het Evenement, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden ook van toepassing:
4.1.1 de Algemene Voorwaarden Deelname Evenement, met uitzondering van de navolgende artikelen: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 (de artikelen 2.6, 2.7 en 2.11 zijn derhalve wel van toepassing), 3, 5.1, 5.4 (de artikelen 5.2 en 5.3 zijn derhalve wel van toepassing), 7, 15.1, 15.2, 15.3 (de artikelen 15.4 en 15.5 zijn derhalve wel van toepassing) en 16;
4.1.2 alsmede Accommodatiereglement van RAI Amsterdam, thans nog genoemd de Uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 5 - Logovermelding en/of naamsvermelding en/of publicatie advertentie

5.1 Partner dient op verzoek van RAI haar gegevens (logo, naam, advertentie etc.) tijdig aan te leveren op de vooraf aangegeven wijze.
5.2 Over de wijze van presentatie van het Evenement, van de bedrijfs-, product-, of merknaam danwel het logo van RAI in uitingen van Partner zal steeds vooraf overleg worden gepleegd met RAI. RAI heeft het recht bepaalde presentaties gemotiveerd te weigeren indien deze presentaties in strijd zijn met de goede naam en/of doelstelling van RAI.
5.3 De kosten verbonden aan het vervaardigen van communicatiemiddelen van RAI komen voor rekening van RAI met dien verstande dat kosten verbonden aan logo’s, werktekeningen e.d. van Partner voor rekening van Partner komen, een en ander behoudens afwijkende schriftelijke afspraken.
5.4 Indien RAI derden inschakelt voor het publiceren/uitbrengen van boodschappen, is RAI niet aansprakelijk voor niet-tijdige plaatsing/vermelding en/of voor niet correcte plaatsing/vermelding, tenzij sprake is van grove schuld van RAI.

Artikel 6 - Exclusiviteit

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft Partner geen recht op exclusiviteit voor wat een partnership betreft. RAI is in ieder geval gerechtigd directe concurrenten van Partner als exposant en/of als Partner aan het Evenement deel te laten nemen.

Artikel 7 - Wederzijdse verplichtingen

7.1 RAI zal haar relatie met Partner naar buiten brengen in het kader van haar normale ondernemingsactiviteiten met betrekking tot het Evenement en binnen de periode waarin Partner gerechtigd is tot de schriftelijke overeengekomen communicatiemogelijkheden.
7.2 Beide Partijen onthouden zich van gedragingen, zoals optreden in het openbaar in welk verband ook, ten gevolge waarvan de andere Partij in zijn/haar goede naam en/of zijn/haar communicatieve belangen kan worden geschaad.

Artikel 8 - Overleg

8.1 RAI houdt Partner periodiek op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot haar activiteiten zoals in de O
8.2 RAI zal over de wijze waarop zij de bedrijfs-, product-, handels-, en/of merknaam, logo of advertentie van Partner naar buiten brengt, vooraf overleg plegen met Partner of met een door Partner daartoe aangewezen derde.

Artikel 9 - Partnerbijdrage en betaling

9.1 De Partnerbijdrage is niet restitueerbaar en niet overdraagbaar.
9.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Partner zonder ingebrekestelling in verzuim.
9.3 Indien Partner in verzuim is, zullen alle vorderingen van RAI op Partner terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn, ook indien een betalingstermijn nog niet is verstreken. Alle kosten in verband met invordering zijn voor rekening van Partner. Deze kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het bedrag van de openstaande vordering. Voorts is Partner die in verzuim verkeert over het openstaande bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
9.4 Indien Partner met enige betaling in verzuim is, is RAI bevoegd haar verplichtingen jegens Partner niet aan te vangen, op te schorten of te staken. De schade die RAI hierdoor lijdt is voor rekening van Partner.

Artikel 10 - Risico en aansprakelijkheid

10.1 RAI is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door Partner, door diens personeel, door personen die in opdracht van Partner werkzaam zijn, door houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van RAI.
10.2 Partner is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van Partner, van zijn personeel, van personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, en/of van houders van aan Partner verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen of goederen van diens personeel en andere betrokkenen als aangegeven in dit artikel wordt veroorzaakt.
10.3 Partner vrijwaart RAI voor alle aanspraken, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen RAI zouden kunnen doen gelden.
10.4 RAI onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen Partij is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Partners onderling of geschillen tussen Partners, deelnemers en bezoekers van het Evenement.
10.5 Elke aansprakelijkheid van RAI is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van RAI wordt uitgekeerd.

Artikel 11 - Beëndiging

11.1 Tenzij anders overeengekomen, eindigen de Partnershipafspraken van rechtswege nadat alle verplichtingen zijn nagekomen.
11.2 De Partnershipafspraken kunnen niet eenzijdig door Partner worden gewijzigd of geannuleerd ongeacht of het gaat om wijziging of annulering van de Partnerbijdrage dan wel de daaraan gekoppelde Standruimte. Indien Partner de Partnershipafspraken wenst te wijzigen of te annuleren, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek aan RAI dienen te worden gedaan.
11.3 De meest gerede Partij is te allen tijde gerechtigd de Partnershipafspraken met onmiddellijke ingang tussentijds bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien:
  1. de andere Partij failliet wordt verklaard, aan deze (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of wordt geliquideerd;
  2. de andere Partij betrokken raakt bij een bedrijfsovername of fusie, waardoor zij niet meer zelfstandig bevoegd is en als zodanig handelend kan optreden, ofwel op een andere wijze een verandering in de zeggenschapsverhoudingen bij de andere Partij of haar rechtsopvolgers optreedt;
  3. door overmacht, regelgeving van overheidswege daaronder begrepen, het beoogde doel van deze Partnershipafspraken volstrekt onbereikbaar wordt;
  4. de andere Partij handelingen verricht of nalaat, voor zover deze andere Partij daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden, waardoor de goede naam van de benadeelde Partij in ernstige mate geschaad dreigt te worden en in redelijkheid van de meest gerede Partij niet kan worden gevergd de onderhavige afspraken te laten voortduren;
  5. sprake is van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, voortvloeiende uit deze Partnershipafspraken door de andere Partij, welke tekortkoming niet na een daartoe strekkende schriftelijke sommatie binnen een redelijke termijn wordt hersteld.
11.4 Een beëindiging door RAI op grond van een van de redenen genoemd onder artikel 11.3 geldt als een beëindiging die voor rekening en risico van Partner komt en die een aan Partner toe te rekenen tekortkoming oplevert.

Artikel 12 - Voorbehoud wijzigen

12.1 RAI behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, alsmede indien volgens RAI de omstandigheden daartoe nopen, de ten behoeve van Partner vastgestelde afspraken te wijzigen dan wel het beursconcept te wijzigen of het Evenement geen doorgang te doen vinden. In dat geval kan Partner geen aanspraak maken op vergoeding van de eventueel daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. RAI zal de betreffende Partner gemotiveerd in kennis stellen van de maatregelen en zal zoveel mogelijk in overleg met Partner tot eventuele maatregelen overgaan.
12.2 Wijzigingen van de Partnershipafspraken als bedoeld onder artikel 12.1 van de Algemene Voorwaarden geeft Partner niet het recht de Partnershipafspraken geheel of gedeeltelijk te annuleren.
12.3 Vindt het Evenement geen doorgang, dan worden de Partnershipafspraken en een eventueel reeds gedane vaststelling van de Standruimte als vervallen beschouwd en zullen de door Partner aan RAI gedane betalingen worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds door RAI gemaakte kosten en de reeds gecreëerde publiciteitswaarde terzake van de uitvoering van de Partnershipafspraken. Gemaakte kosten worden geheel of gedeeltelijk over de Partners omgeslagen naar evenredigheid op basis van Partnerbijdrage. Deze restitutie zal plaatshebben binnen zestig (60) dagen nadat RAI het besluit heeft genomen het Evenement geen doorgang te doen vinden.

Artikel 13 - Geschillen

13.1 Op de Partnershipafspraken alsmede op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen RAI enerzijds en Partner anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden of de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen Partijen in overleg treden teneinde het geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien Partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
13.3 Voor alle aanzeggingen en dergelijke, die RAI in verband met (de uitvoering van) de Algemene Voorwaarden mochten willen doen, kiest Partner bij voortduring woonplaats ten kantore van RAI, aan het Europaplein te Amsterdam.

Artikel 14 - Restbepaling

14.1 Het is Partijen niet toegestaan de rechten uit de Partnershipafspraken geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14.2 Eventueel verkregen (doorlopende)toegangskaarten zijn voor eigen gebruik en mogen door Partner niet tegen betalingen worden verkocht aan derden, tenzij RAI daarvoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
14.3 Na beëindiging van de Partnershipafspraken, is het Partijen niet langer toegestaan om rechten, welke ieder der Partijen aan de Partnershipafspraken kon ontlenen – speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam of de activiteiten casu quo het bedrijf van de wederpartij – op enigerlei wijze uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
14.4 In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist RAI.
14.5 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is beslissend.
14.6 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

 

SH/NB/200411