Algemene inkoopvoorwaarden voor IT-diensten

 


Wij zijn RAI Amsterdam B.V. (RAI), de grootste facilitator en organisator van evenementen in Nederland. De waarde van deze evenementen voor organisatoren, exposanten en bezoekers staat bij ons centraal. Wij zien als ons kernbelang dat de wijze van dienstverlening door een leverancier nooit onze bedrijfsvoering mag belemmeren of een negatieve impact mag hebben op de kwaliteitsbeleving van een evenement. Deze algemene inkoopvoorwaarden geven in het bijzonder aandacht aan dit belang. Dit houdt in ieder geval in dat wij van onze leveranciers van IT Diensten verwachten dat zij diensten op tijd leveren, tegen transparante en hoogwaardige kwaliteitsniveaus en tegen scherp geprijsde tarieven. Tevens verwachten wij dat leveranciers industrie conforme privacy waarborgen bieden.

1

Definities

1.1

Aanbod: Uw schriftelijke aanbod aan RAI om de Diensten te verlenen, met daarin de beschrijving van die Diensten, de Deliverables en de toepasselijke servicelevels en key-performance indicatoren (KPIs).

1.2

Algemene Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden voor IT Diensten zoals die door RAI gehanteerd worden.

1.3

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679).

1.4

Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst bedoeld bij artikel 28 lid 3 van de AVG die geldt tussen RAI en U.

1.5

Deliverable: datgene dat U voor ons maakt of ontwikkelt en vervolgens aan ons levert als resultaat van het verlenen van de Diensten.

1.6

Diensten: de diensten die nader zijn beschreven in het Overzicht IT Overeenkomst en het Aanbod, waaronder begrepen het maken en ontwikkelen van Deliverables, het verlenen van toegang tot de diensten aan RAI, alle andere activiteiten van U die een gebruikelijk onderdeel zijn van het verlenen van de diensten en alle activiteiten van U die redelijkerwijs nodig zijn om de diensten juist en volledig aan RAI te verlenen.

1.7

Kritische Dienst: Dienst(en) die door RAI in het Overzicht IT Overeenkomst zijn aangemerkt als een Dienst waarvan de tijdige en correcte verlening medebepalend is voor het ongestoord verlopen van één of meerdere evenementen in en om het RAI Amsterdam Convention Centre.

1.8

Leverancier: de verlener van de Diensten.

1.9

Overzicht IT Overeenkomst: het formulier waarop een samenvatting van de IT overeenkomst is weergegeven, dat RAI samen met U heeft opgemaakt en ondertekend. Het Overzicht IT Overeenkomst geeft een overzicht van de inhoud van de Overeenkomst.

1.10

Overeenkomst: de combinatie van het Overzicht IT Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, het Aanbod, de SLA en de Verwerkersovereenkomst.

1.11

Partij: RAI of U.

1.12

Partijen: RAI en U.

1.13

RAI: RAI Amsterdam B.V. met handelsregisternummer 34192575.

1.14

RAI Gegevens: alle informatie en/of gegevens die RAI aan U heeft verstrekt en die door U worden Verwerkt bij het verlenen van de Diensten.

1.15

SLA: de overeengekomen Service Level Agreement. In de SLA worden door middel van servicelevels en KPIs de overeengekomen prestatieniveaus en kwaliteitsindicatoren voor de Diensten beschreven.

1.16

U of Uw: de Leverancier die de Diensten verleent aan RAI onder de Overeenkomst.

1.17

Verwerken: elke verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4 onder 2 van de AVG.

 

2

Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen U en RAI voor het verlenen van de Diensten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.2

Een voor RAI bindende Overeenkomst bestaat uitsluitend indien een door beide Partijen ondertekend Overzicht IT Overeenkomst is opgemaakt.

2.3

Eventuele leveringsvoorwaarden van U maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst, RAI wijst deze hierbij nadrukkelijk van de hand.

2.4

Bij een intern conflict tussen de documenten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst is de rangorde die is weergegeven op het Overzicht IT Overeenkomst onder het kopje 'Bijlagen' bepalend. Het document met de hoogste rangordenummer is het document met nummer 1.

 

3

Diensten

3.1

U garandeert dat U de Diensten zal verlenen: (i) in overeenstemming met de Overeenkomst, (ii) tegen de overeengekomen servicelevels en KPIs of die zal overtreffen; en (iii) in overeenstemming met Nederlands recht en zodanig dat RAI geen inbreuk maakt op een wettelijke verplichting van RAI. Deze garanties houden een resultaatverplichting in.

3.2

Indien Diensten on-site worden verleend, bent U ervoor verantwoordelijk dat Uw personeel handelt in overeenstemming met het Accommodatiereglement van RAI, de Huisregels, het Integriteitsbeleid en de Algemene Bezoekersvoorwaarden (hierna de RAI Voorschriften). De RAI Voorschriften zijn gepubliceerd op www.rai.nl. U gaat ermee akkoord dat RAI de RAI Voorschriften niet uitprint en aanhecht, maar dat u met de verwijzing naar voormelde webpagina voldoende mogelijkheid heeft om van de RAI Voorschriften kennis te nemen, en dat u met de inhoud akkoord bent voordat Partijen een Overeenkomst aangaan.

 

4

Acceptatie

4.1

De Diensten en de Deliverables worden door U binnen de overeengekomen tijdslijnen beschikbaar gesteld aan RAI voor acceptatie. Na oplevering zal RAI binnen een redelijke termijn de Diensten beoordelen, testen en accepteren of afkeuren. Indien een Dienst door RAI is afgekeurd, verstrekt RAI hiervan een reden aan U, suggereert waar mogelijk aanpassingen en geeft U de mogelijkheid om de fouten in de Deliverables binnen een redelijke termijn te herstellen. Aansluitend herstelt U de fouten uit de Diensten en stelt deze opnieuw aan RAI ter beschikking voor acceptatie.

4.2

Wanneer de Diensten, of een gedeelte daarvan, niet conform de opleverdatum in de Overeenkomst of, bij gebreke daaraan, na twee ronden van acceptatie testen, nog niet zijn geaccepteerd door RAI, kan RAI naar eigen inzicht de Overeenkomst of een gedeelte daarvan beëindigen, met U aanvullende testronden overeenkomen of de Diensten tegen met U overeengekomen gewijzigde voorwaarden aanvaarden.

 

5

Intellectuele Eigendomsrechten

5.1

De Overeenkomst heeft geen invloed op de eigendom van alle bij aanvang van de Overeenkomst bestaande intellectuele eigendomsrechten van U of van RAI.

5.2

Als de Diensten het verlenen van software as a service, cloud- of hosting diensten inhouden, geeft U aan RAI voor de looptijd van de Overeenkomst een wereldwijde, niet exclusieve, royalty vrije, niet herroepbare licentie om op afstand toegang te krijgen tot de Diensten en deze te gebruiken inclusief de volledige functionaliteit van de gehoste toepassing en alle bijbehorende materialen, met het recht om een sub-licentie te verlenen voor intern zakelijk gebruik.

5.3

Als de Diensten het verlenen van een recht om software te gebruiken inhouden, geeft U aan RAI voor de looptijd van de Overeenkomst een wereldwijde, niet exclusieve, royalty vrije, niet herroepbare licentie om de software en alle bijbehorende materialen te gebruiken, inclusief het recht om een sub-licentie te verlenen voor intern zakelijk gebruik.

5.4

U garandeert dat RAI door het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die U aan RAI in licentie hebt gegeven of aan haar heeft overgedragen, geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde en vrijwaart RAI voor alle vorderingen en ieder financieel nadeel die voor RAI uit een mogelijke inbreuk voortvloeien.

5.5

Voor zover U in het kader van het verlenen van de Diensten één of meer Deliverables: (i) speciaal zult ontwikkelen voor RAI, (ii) onder leiding en toezicht van RAI zult ontwikkelen of (iii) zal ontwikkelen naar de instructies of het ontwerp van RAI, draagt u hierbij alle intellectuele eigendomsrechten in de betreffende Deliverables bij voorbaat over aan RAI. De Overeenkomst wordt hiertoe aangemerkt als een akte in de zin van artikel 2 van de Auteurswet 1912. De intellectuele eigendomsrechten omvatten maar zijn niet beperkt tot: het auteursrecht, het modelrecht, octrooirecht en het merkrecht. Indien de betreffende Deliverable bestaat uit software draagt U naast de objectcode van de software tevens de sourcecode en de complete documentatie aan RAI over. Als het voor de formele overdracht van een recht aan RAI nodig is dat U een rechtshandeling uitvoert of een akte opmaakt dan werkt U hier onvoorwaardelijk aan mee. Waar de wet dat toestaat doet u afstand van uw persoonlijkheidsrechten in de Deliverable.

 

6

Tarieven en betaling

6.1

Als tegenprestatie voor het nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst zal RAI U de tarieven betalen die zijn beschreven in het Overzicht IT Overeenkomst. RAI zal het Overzicht IT Overeenkomst samen met U opmaken en ondertekenen. Door Uw ondertekening van het Overzicht IT Overeenkomst accepteert u dat de daarin genoemde tarieven volledig en juist zijn.

6.2

De tarieven houden een volledige vergoeding in voor het verlenen van de Diensten. Voor meerwerk is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van RAI vereist.

6.3

RAI zal alle facturen betalen binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van uw factuur door RAI. Op uw factuur dient U steeds het inkooporder nummer van RAI te vermelden.

6.4

U bent verantwoordelijk voor alle kosten die gemaakt worden bij een proof of concept, ook indien sprake is van een tender.

 

7

Bescherming van gegevens

7.1

U mag RAI Gegevens uitsluitend Verwerken indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten. Als RAI Gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van artikel 4 onder 1 van de AVG, dan Verwerkt u die persoonsgegevens in overeenstemming met de Verwerkersovereenkomst van RAI die als bijlage is aangehecht aan het Overzicht IT Overeenkomst.

7.2

U zult passende technische en organisatorische informatie beveiligingsmaatregelen toepassen die uitgaan van de aard van de betreffende RAI Gegevens met als doel deze te beschermen tegen een onbedoelde, onbevoegde of onrechtmatige vernietiging, tenietgaan, aanpassing, openbaarmaking of toegang door derden tot die gegevens. Uw beveiligingsmaatregelen zijn in overeenstemming met de standaard die RAI redelijkerwijs mag verwachten van een bekwaam en zorgvuldige verlener van de Diensten. De standaard voor de beveiliging van persoonsgegevens wordt uitsluitend beschreven in de Verwerkersovereenkomst van RAI.

 

8

Kritische Diensten

8.1

Indien de Diensten door RAI zijn aangemerkt als Kritische Dienst nemen Partijen in de Overeenkomst een schema op van de geplande evenementen waarvoor de Diensten worden aangemerkt als Kritische Dienst met daaraan gekoppelde tijdslijnen voor het verlenen van de Kritische Dienst.

8.2

Voor Kritische Diensten overeengekomen tijdslijnen zijn fatale termijnen. Indien een Kritische Dienst niet op tijd of niet in overeenstemming met de Overeenkomst wordt verleend, of als RAI op grond van redelijke argumenten ervan uit mag gaan dat dit zal gebeuren, mag RAI zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling de betreffende Kritische Diensten op Uw kosten door een derde laten verlenen. RAI is niet verplicht om de Kritische Dienst daarna alsnog door U aan RAI te laten verlenen.

 

9

Beëindiging

9.1

Aanvullend op de rechten uit de Overeenkomst of de wet, mag iedere Partij de Overeenkomst schriftelijk ontbinden met onmiddellijk effect indien de andere Partij een materiele verplichting van de Overeenkomst niet nakomt en, als de tekortkoming nog kan worden hersteld, nalaat die tekortkoming te herstellen binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling. U mag de Overeenkomst alleen ontbinden voor het niet betalen van een factuur door RAI, indien RAI nalaat een niet betwiste factuur te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van Uw tweede herinnering.

9.2

Als de Diensten het verlenen van software as a service, cloud- of hosting diensten inhouden, mag U geen gebruik maken van uw wettelijk recht om het verlenen van de Diensten op te schorten.

9.3

Iedere Partij mag de Overeenkomst schriftelijk ontbinden met onmiddellijk effect, indien de andere partij in surseance van betaling verkeert, in staat van faillissement is verklaard, een schuldsaneringsovereenkomst heeft gesloten met haar schuldeisers, wordt geliquideerd of anderszins haar onderneming staakt.

9.4

Het beëindigen van de Overeenkomst heeft geen invloed op rechten en verplichtingen die op of voor de datum van beëindiging van de Overeenkomst zijn ontstaan en naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven na het einde van de Overeenkomst.

9.5

Bij het eindigen van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook, zal U als onderdeel van de Diensten RAI in staat stellen om op automatische wijze RAI Gegevens uit uw systemen te halen in een door RAI gespecificeerd bestandsformaat en deze te migreren naar een systeem van RAI of een systeem van een nieuwe dienstverlener van RAI. Indien RAI dat nodig vindt, komen Partijen hiervoor aan het begin van de Overeenkomst een exit plan overeen. In een exit plan wordt overeengekomen welke verplichtingen RAI en U moeten uitvoeren om de migratie van RAI Gegevens uit uw systemen mogelijk te maken.

 

10

Aansprakelijkheid

10.1

U accepteert dat u aansprakelijk bent voor alle directe schade van RAI die voortvloeit uit of op een andere wijze samenhangt met Uw toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Deze schade omvat in ieder geval: (i) zaakschade, (ii) kosten gemaakt om de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst te laten uitvoeren, (iii) kosten gemaakt om nood- of terugval maatregelen te nemen, zoals het gebruik van andere materialen of producten, het inhuren van extra personeel of het instrueren en inhuren van een vervangende leverancier (b.v. bij Kritische Diensten), (iv) kosten gemaakt om RAI Gegevens te herstellen en (v) kosten gemaakt om de schade als beschreven in dit artikel 10.1 te bepalen, te beperken of te voorkomen.

 

11

Vertrouwelijkheid

11.1

Partijen komen overeen vertrouwelijke informatie van de andere Partij die in het kader van de Overeenkomst wordt verstrekt, niet openbaar te maken en alleen te gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Informatie van een Partij is in ieder geval vertrouwelijk indien het als zodanig schriftelijk is aangemerkt door een Partij.

 

12

Diversen

12.1

U mag geen gebruik maken van de handelsnaam van RAI of van een RAI handelsmerk in uw uitingen zonder voorafgaande toestemming van RAI.

12.2

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

 

 

oktober 2018