Algemene huurvoorwaarden RAI Amsterdam Elicium

Artikel 1 - Definities
De in deze Algemene Huurvoorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn alleen van toepassing op huurovereenkomsten, die uitsluitend betrekking hebben op de zalen op de derde, vierde en/of vijfde etage van het Vergadercentrum Elicium.
Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing (i) indien het gaat om huurovereenkomsten in relatie tot zalen op de eerste en tweede etage van het Vergadercentrum Elicium en/of (ii) indien sprake is van huurovereenkomsten die naast de zalen op de derde, vierde en/of vijfde etage van het Vergadercentrum Elicium ook betrekking hebben op andere accommodaties binnen het RAI Amsterdam Convention Centre.

1.1 Accommodatiereglement: het Accommodatiereglement RAI, waarin opgenomen algemene en specifieke voorschriften bij gebruik van het RAI Amsterdam Convention Centre.
1.2 Algemene huurvoorwaarden: de onderhavige Algemene Huurvoorwaarden Vergadercentrum Elicium - RAI Amsterdam Convention Centre.
1.3 Evenement: iedere vergadering, presentatie, seminar of andere bijeenkomst waarvoor het Gehuurde ter beschikking wordt gesteld.
1.4 Gehuurde: de zalen op de derde, vierde en/of vijfde etage van het Vergadercentrum Elicium, zoals uitdrukkelijk vermeld in de Orderbevestiging van RAI. De lounge en gangpaden op iedere etage van het Vergadercentrum Elicium zijn publieke ruimten en worden niet aan Huurder beschikbaar gesteld op basis van exclusiviteit.
1.5 Huurder: de (rechts)persoon die de huurovereenkomst met RAI sluit of aan wie RAI een Optiebevestiging heeft verzonden.
1.6 Huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen RAI en Huurder ten aanzien van de huur van het Gehuurde en/of van bijkomende faciliteiten (producten en diensten), met name vastgelegd in een Orderbevestiging.
1.7 Huurperiode: de in de (meest recente) Orderbevestiging of Optiebevestiging vermelde periode(n) waarin het Gehuurde ter beschikking staat van Huurder.
1.8 Huursom: de vergoeding ter zake van de huur van de zalen en van de overige overeengekomen producten en diensten, zoals ten aanzien van de catering, vermeld in de Orderbevestiging en eventuele aanvullingen daarop.
1.9 Optiebevestiging: de door RAI opgestelde schriftelijke optiebevestiging aan Huurder, waarin de essentialia met betrekking tot de verleende optie, het Evenement, Huurder, het Gehuurde, de Huurperiode alsmede de Huursom zijn opgenomen.
1.10 Orderbevestiging: de door RAI opgestelde schriftelijke bevestiging aan Huurder van de overeengekomen huurafspraken, waarin in ieder geval openomen de essentialia m.b.t. het Evenement, Huurder, het Gehuurde, de Huurperiode, Vergaderarrangementen en de Huursom.
1.11 RAI: RAI Amsterdam B.V., Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam.

Artikel 2 - Ontstaan overeenkomst en opties

2.1 Totdat de huurovereenkomst tot stand komt, wordt de inhoud van de rechtsverhouding bepaald door de inhoud van de tussen partijen gevoerde gesprekken en correspondentie, daaronder begrepen Optiebevestigingen en/of Huurbevestigingen opgesteld door RAI middels faxen, brieven en e-mailverkeer.
2.2 Huurder kan zich niet beroepen op een door of namens RAI mondeling gedane toezegging, tenzij deze toezegging uitdrukkelijk schriftelijk door RAI is bevestigd.
2.3 RAI kan Huurder een zgn. ’Eerste Optie’ of een ’Optie onder Voorbehoud’ verlenen door middel van een Optiebevestiging, waarin duidelijk wordt omschreven wat onder deze optie wordt verstaan. Zonder Optiebevestiging is geen sprake van een door RAI verleende optie.

Een Eerste Optie geldt voor de in de Optiebevestiging vastgelegde periode met een maximum van zestig (60) dagen, tenzij schriftelijk door RAI anders overeengekomen. Na het verstrijken van de vastgelegde optieperiode komt de optie automatisch te vervallen. Indien binnen de verleende optieperiode sprake is van serieuze andere gegadigden voor dezelfde ruimte(n) en periode(n), dient Huurder binnen een termijn van tien (10) werkdagen nadat RAI Huurder daarover heeft geïnformeerd zijn beslissing te nemen, tenzij schriftelijk door RAI anders overeengekomen.

Een Optie onder Voorbehoud wordt voor een periode van maximaal veertien (14) werkdagen verstrekt, tenzij schriftelijk door RAI anders overeengekomen. Na het verstrijken van de vastgelegde optieperiode komt de optie automatisch te vervallen. In de Optiebevestiging zal het voorbehoud zo nauwkeurig mogelijk door RAI worden omschreven.
2.4 Huurder wordt in de gelegenheid gesteld het Gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst te inspecteren, teneinde na te gaan of het Gehuurde geschikt is voor het Evenement waarvoor het Gehuurde wordt gehuurd. Maakt Huurder van deze mogelijkheid geen gebruik of maakt hij geen melding van een mogelijk gebrek dat bij een grondige inspectie aan het licht zou zijn gekomen, dan verliest hij zijn bevoegdheid het betreffende (vermeende) gebrek op enige wijze aan RAI tegen te werpen en haar daarvoor aansprakelijk te houden. RAI is gehouden Huurder op de hoogte te stellen van aan haar bekende gebreken waarvan zij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen.

Artikel 3 - Het gehuurde

3.1 Tot het Gehuurde behoren uitsluitend de in de Orderbevestiging omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoren de centrale entrees, lounges, gangen, trappen de cafés en/of restaurants, de buitenterreinen alsmede de garages/parkeerplaatsen niet tot het Gehuurde.
3.2 Huurder is ermee bekend en stemt ermee in dat in de Orderbevestiging weliswaar uitdrukkelijk wordt vermeld om welk type zalen de verhuring gaat, maar dat de vaststelling van de betreffende zalen zelf (vaststelling van de zaalnummers) pas kort vóór de Huurperiode zal plaatsvinden, waarbij heeft te gelden dat (i) RAI Huurder onverwijld schriftelijk zal informeren over de op enig moment vastgestelde zalen (zaalnummers) en dat (ii) de zaalaanduidingen m.b.t. het Evenement gedurende de Huurperiode duidelijk zullen worden getoond op de elektronische programmapanelen in de entree van het Elicium en op de betreffende etages.
3.3 Het is Huurder zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van RAI niet toegestaan:
3.3.1 het Gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de Orderbevestiging;
3.3.2 het Gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of anderszins in gebruik aan derden te verstrekken;
3.3.3 het Evenement gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere naam te geven.
3.4 Huurder mag bij het gebruik van het Gehuurde geen hinder of overlast aan RAI of derden veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
3.5 Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van deze voorwaarden door de deelnemers van het Evenement. Huurder vrijwaart RAI voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van deze voorwaarden door haar deelnemers.

Artikel 4 - Bijkomende producten en diensten

4.1 Inbegrepen in de Huursom zijn de kosten verbonden aan de zaalzetting (1x per dag), airco, normale schoonmaak, gebruik vaste AV-voorzieningen, gekoeld water, flipover en stiften, normaal WiFi gebruik en, indien zulks schriftelijk expliciet is vermeld in de Orderbevestiging, de (catering)arrangementen.
4.2 Alle overige kosten in verband met de door RAI te leveren diensten, goederen en faciliteiten in relatie tot de huurovereenkomst, zoals de kosten ter zake van tussentijdse andere zaalzetting, AV-producten als microfoons en speakers, en extra schoonmaak, komen voor rekening van Huurder, tenzij in de Orderbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen deze bijkomende diensten, goederen en faciliteiten worden berekend tegen de tijdens de Huurperiode daarvoor geldende tarieven.
4.3 Huurder zal tijdig met RAI in overleg treden over (i) alle diensten en faciliteiten die in verband met de huur door of namens RAI geleverd en door Huurder afgenomen (dienen te) worden, alsook over (ii) alle overige aangelegenheden van belang voor Huurder en RAI in relatie tot de huurovereenkomst en het Evenement. Laat Huurder dit na, dan verliest hij de bevoegdheid RAI tegen te werpen dat zij niet tegemoetkomt aan zijn wensen, dan wel zich daartoe onvoldoende inspant.

Huurder is ermee bekend en stemt ermee in dat ter zake van het leveren van producten en diensten, zoals catering en het beschikbaar stellen van RAI ICT, de Algemene Voorwaarden voor RAI Exhibitor Services van toepassing zijn.
4.4 Het is Huurder niet toegestaan om Producten afgenomen van RAI door te verkopen aan derden, tenzij Huurder hiertoe voorafgaande schriftelijk toestemming van RAI heeft ontvangen.

Artikel 5 - Betalingscondities

5.1 De navolgende betalingscondities zijn van toepassing:
5.1.1 vindt het Evenement plaats binnen twee (2) weken na de datum van de Orderbevestiging, dan volgt de factuur direct na het Evenement;
5.1.2 vindt het Evenement plaats later dan twee (2) weken na de datum van de Orderbevestiging, dan ontvangt Huurder een voorschotnota ter hoogte van honderd percent (100%) van de Huursom;
5.1.3 nota’s dienen door Huurder te worden betaald binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum.
5.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is RAI gerechtigd aan Huurder vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen.
5.3 Huurder stemt ermee in dat RAI aan Huurder ter zake van de Huursom en van de eventuele bijkomende kosten alsmede van eventuele annuleringskosten omzetbelasting (BTW) in rekening brengt, met inachtneming van de daarvoor geldende regelgeving. Huurder zal deze omzetbelasting (BTW) aan RAI voldoen.

Artikel 6 - Inrichting en ontruiming

6.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van het Gehuurde dienen te geschieden in overleg met RAI en met inachtneming van het Accommodatiereglement. Huurder staat er voor in dat ook (andere) deelnemers van Huurder de bepalingen van het Accommodatiereglement stipt naleven.
RAI is te allen tijde gerechtigd bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van het Gehuurde nadere bindende voorschriften te geven, indien zulks in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door Brandweer, Politie of RAI raadzaam wordt geacht.
6.2 Behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke goedkeuring van RAI zullen geen veranderingen aan het Gehuurde en overige ruimte(n) en (buiten)terreinen mogen worden aangebracht en zal onder meer niet mogen worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd en/of geschilderd in, op of aan vloeren, muren, plafonds, kolommen en trappen van het Gehuurde.
6.3 De in het Gehuurde te verrichten werkzaamheden met betrekking tot de tijdelijke aansluitingen op de RAI-infrastructuur ter zake van elektriciteit, perslucht, water, rookgasafvoer, het centraal antenne systeem en telefoon- en andere datacommunicatiemiddelen alsmede ter zake van pre-rigging en rigging (ophangen van tuidraden en aanbrengen van hangpunten) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de door RAI aan te wijzen installateurs, tenzij tussen RAI en Huurder uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen; de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder en/of de betrokken deelnemers van Huurder.
6.4 Huurder aanvaardt het Gehuurde in de staat waarin het Gehuurde zich bij aanvang van de Huurperiode bevindt. Bij het einde van de Huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de Huurperiode, tenzij Huurder aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de Huurperiode bestonden.
6.5 Op het in de Orderbevestiging vermelde tijdstip van beëindiging van de Huurperiode dient Huurder het Gehuurde geheel ontruimd en schoon opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, onder ongedaanmaking van iedere verandering die Huurder daaraan mocht hebben aangebracht. RAI is gemachtigd om, indien de oplevering op het hiervoor bedoelde tijdstip niet of niet tot haar genoegen heeft plaatsgevonden, de daarvoor noodzakelijke voorzieningen te treffen, zulks voor rekening van Huurder. Bij niet tijdige en/of schone oplevering is Huurder aan RAI een boete verschuldigd ter hoogte van de Huursom van het Gehuurde voor een volle dag. In dat geval kan Huurder zich nimmer beroepen op stilzwijgende mondelinge huur of voortzetting van huur, tenzij in de Orderbevestiging uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.6 Alle schade tijdens de Huurperiode aan het Gehuurde en in of op de daarbij ter beschikking gestelde overige ruimte(n) en (buiten)terreinen ontstaan in directe relatie tot het Evenement en voor zover niet door RAI en/of haar personeel veroorzaakt, zal door RAI voor rekening van Huurder kunnen worden hersteld.

Artikel 7 - Bepalingen van orde

7.1 Huurder is verplicht alle voorschriften die de Gemeente Amsterdam, de Brandweer en/of andere autoriteiten en instellingen zoals Buma/Stemra, SENA, de Voedsel en Waren Autoriteit en/of de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) ter zake van het Evenement c.q. de huur, het Gehuurde en/of de Huurperiode geven, stipt na te komen.
7.2 Huurder zal ervoor zorgdragen dat het Gehuurde en de overige (mede) ter beschikking van het Evenement staande ruimte(n) en (buiten)terreinen tijdens de Huurperiode een verzorgd aanzien behouden.
7.3 Het aanbrengen van reclame in, aan, op en/of rondom het Gehuurde (met inbegrip van de in artikel 3.1 vermelde (openbare) ruimte(n) en (buiten)terreinen) dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van RAI te geschieden onder de door RAI gestelde voorwaarden.
7.4 Huurder aanvaardt de van het Gehuurde deeluitmakende apparatuur in de staat waarop deze zich bevindt bij aanvang van de Huurperiode.
Huurder dient de apparatuur zorgvuldig en in overeenstemming met het doel te gebruiken en te retourneren aan het einde van de Huurperiode in dezelfde staat, waarin deze zich bevond bij aanvang van de Huurperiode.
RAI is niet gehouden tot het vergoeden van enigerlei schade voortvloeiende uit de huur of het gebruik van de apparatuur, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAI.
Eventueel te vergoeden schade blijft in alle gevallen beperkt tot herstel of vervanging van apparatuur, dan wel vergoeding van de kosten waarvoor RAI is verzekerd tot maximaal het bedrag waarvoor RAI ter zake is verzekerd.
7.5 Huurder ziet erop toe dat in het Gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke zaken (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen tijdens de Huurperiode aanwezig zijn, tenzij hiervoor door RAI schriftelijk uitdrukkelijk toestemming is verleend. Huurder ziet er eveneens op toe dat de tijdens het Evenement gepresenteerde en in het Gehuurde aanwezige producten deugdelijk zijn en steeds zullen voldoen aan de wettelijke en andere ter zake geldende eisen en voorschriften.
7.6 Indien Huurder dan wel (andere) deelnemers aan het Evenement in het Gehuurde gebruik maken van open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen (bijvoorbeeld via aircosystemen, fonteinen), dient Huurder tijdig vooraf en schriftelijk RAI hiervan in kennis te stellen en in overleg met RAI alle veiligheidsvoorschriften stipt in acht te (doen) nemen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RAI is het niet toegestaan gebruik te maken van de in dit artikel omschreven toepassingen van deze vloeistoffen.
7.7 Het is niet toegestaan binnen het RAI Amsterdam Convention Centre te roken. Eventuele boetes bij overtreding van de Tabakswet komen voor rekening van Huurder.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 RAI is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAI.
8.2 RAI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die zij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.
8.3 Huurder, door of namens Huurder ingeschakeld personeel en derden, zoals andere deelnemers, gasten en/of andere gebruikers van het Gehuurde alsmede alle zaken van Huurder of van derden bevinden zich in het Gehuurde voor eigen risico, c.q. voor risico van deze derden. RAI is niet gehouden deze risico’s te verzekeren. Huurder dient zich afdoende te verzekeren ter zake van wettelijke aansprakelijkheid, brand en diefstal. Huurder zal ten laatste dertig (30) dagen vóór aanvang van de Huurperiode op eerste aanvraag van RAI een certificaat van haar verzekeringsmaatschappij(en) of verzekeringsmakelaar verstrekken, waaruit blijkt dat Huurder adequaat is verzekerd ten tijde van de Huurperiode en de betreffende premies zijn voldaan.
8.4 RAI is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van Huurder of van deelnemers aan haar Evenement of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het Gehuurde die derden veroorzaken, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAI.
8.5 Niet RAI maar Huurder is aansprakelijk voor schade(n), die in het Gehuurde en/of op de daarbij behorende terreinen, uit welke oorzaak ook, is (zijn) ontstaan aan zaken en/of personen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAI, dan wel wordt vastgesteld dat deze schade geen enkel verband houdt met de huurovereenkomst en het Evenement.
8.6 Indien RAI wegens overmacht, of door enige oorzaak of omstandigheid buiten haar schuld, niet in staat is het Gehuurde volledig ter beschikking van Huurder te stellen overeenkomstig de huurovereenkomst, is RAI niet aansprakelijk voor enige schade jegens Huurder en overige deelnemers.

Artikel 9 - Vrijwaring

9.1 Huurder vrijwaart RAI voor alle aanspraken die derden in verband met het handelen of nalaten van Huurder, of van personen waarvoor Huurder aansprakelijk is of die zich vanwege Huurder in het Gehuurde bevinden, tegen RAI zouden kunnen doen gelden.
9.2 In Nederland geldt een verbod tot tewerkstelling van een vreemdeling zonder vergunning, zoals neergelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Huurder zal de wettelijke regelingen stipt in acht nemen en zal, onder verwijzing naar artikel 3.5 van de Algemene Huurvoorwaarden, de stipte naleving van de Wav ook opleggen aan door of namens Huurder ingeschakelde derden en aan de deelnemers aan haar Evenement.

Huurder erkent uitdrukkelijk dat RAI niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk is voor de naleving van de Wav ten aanzien van door of namens Huurder ingeschakeld personeel en/of derde(n) en/of voor eventuele boetes en/of vorderingen die RAI ingevolge de Wav zijn opgelegd dan wel tegen RAI zijn ingesteld, ongeacht of deze boetes en/of vorderingen terecht zijn.
Huurder vrijwaart RAI voor de in dit lid bedoelde boetes en/of vorderingen die RAI ingevolge de Wav worden opgelegd. Voor dergelijke boetes en/of vorderingen draagt Huurder in de verhouding tot RAI, en voor zover mogelijk ook rechtstreeks in de verhouding tot de oplegger(s) van die boetes en/of vorderingen, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 10 - Catering en restaurants

10.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is de catering binnen het Gehuurde uitsluitend voorbehouden aan RAI.

Artikel 11 - Aanvullende bepalingen

11.1 Huurder is verplicht het personeel en de gemachtigden van RAI in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verlenen op vertoon van hun RAI identiteitskaart respectievelijk op vertoon van een door RAI getekend schriftelijk bewijs, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
11.2 Het is Huurder niet toegestaan personeel in dienst van RAI, dan wel ingeschakeld door RAI, fooien, beloningen of geschenken te geven.
11.3 Huurder gaat ermee akkoord dat het Evenement wordt opgenomen in publicaties van RAI inzake beurs- en/of congresactiviteiten.
11.4 Het is Huurder niet toegestaan in haar publicaties een andere naam en/of een ander beeldmerk van RAI te gebruiken dan het speciaal door RAI voor derden ontwikkelde beeldmerk, dat door RAI op eerste verzoek van Huurder beschikbaar zal worden gesteld.
11.5 RAI is te allen tijde gerechtigd zonder enige formaliteit en/of gerechtelijke tussenkomst al hetgeen in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst is aangebracht, respectievelijk beschadigd, weggenomen of gewijzigd voor rekening van Huurder in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 12 - Beëindiging alsmede annuleren door huurder

12.1 De huurovereenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd:
12.1.1 door de ene partij in geval van faillissement, surseance van betaling of anderszins onvermogen van de andere partij om aan diens (financiële) verplichtingen te voldoen;
12.1.2 door RAI in geval beslag is gelegd op de zaken van Huurder dan wel op bevel van de rechter soortgelijke maatregelen zijn genomen;
12.1.3 door RAI op last van de autoriteiten, bijvoorbeeld bij (dreigende) verstoring van de openbare orde;
12.1.4 door de ene partij in geval de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling (voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is in relatie tot de huurovereenkomst) tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst;
12.2.5 door RAI in geval Huurder niet voldoet aan diens financiële verplichtingen jegens RAI; Huurder zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de betalingstermijnen zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
Een beëindiging door RAI op grond van een van de redenen genoemd in artikel 12.1 geldt als een beëindiging die voor rekening en risico van Huurder komt en leidt tot schadeplichtigheid van Huurder. Is Huurder schadeplichtig, dan gelden de door hem verrichte betalingen per direct als vergoeding van de door RAI geleden schade, onverminderd het recht van RAI vergoeding van de werkelijke schade van Huurder te vorderen indien die werkelijke schade meer bedraagt.
12.2 In geval van tekortschieten van Huurder is RAI gerechtigd, na een ingebrekestelling voor zover zulks redelijkerwijs uitvoerbaar is in relatie tot de huurovereenkomst, voor rekening en risico van Huurder datgene te doen of na te laten, waartoe Huurder ingevolge de huurovereenkomst is verplicht, onverlet de verplichting van Huurder tot nakoming en vergoeding van de in verband met door het tekortschieten ontstane kosten en schade.
12.3 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door Huurder van de huurovereenkomst c.q. de huur als vastgelegd in de Orderbevestiging, is Huurder het in dit artikel vermelde percentage van de Huursom verschuldigd aan RAI.
12.3.1 annuleringen meer dan 30 dagen vóór de eerste dag van de Huurperiode twintig (20) percent;
12.3.2 annuleringen minder dan 31 maar meer dan 15 dagen vóór de eerste dag van de Huurperiode vijfendertig (35) percent;
12.3.3 annuleringen minder dan 16 dagen maar meer dan 10 dagen voor de eerste dag van de Huurperiode vijftig (50) percent;
12.3.4 annuleringen minder dan 11 dagen maar meer dan 6 dagen voor de eerste dag van de Huurperiode vijfenzeventig (75) percent;
12.3.5 annulering minder dan 7 dagen vóór de eerste dag van de Huurperiode honderd (100) percent.
12.4 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ieder beroep op overmacht door Huurder bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst is uitgesloten.

Artikel 13 - Annulering door RAI en wijziging gehuurde

13.1 RAI heeft het recht wegens zwaarwegende bijzondere of onvoorziene omstandigheden, of wegens zwaarwegende omstandigheden buiten haar schuld, de huurovereenkomst te annuleren of met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel aan Huurder, onder dezelfde voorwaarden, in redelijkheid vervangende ruimte(n) op de overeengekomen Huurperiode aan te bieden. Huurder heeft als gevolg van een dergelijke annulering of wijziging geen recht op vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of schade. Indien de overeenkomst als in dit artikel omschreven wordt beëindigd, dan zal de reeds betaalde Huursom worden gerestitueerd.
13.2 Indien de in het vorige lid eventueel vervangende ruimte niet geschikt is, zulks in redelijkheid ter beoordeling van Huurder, heeft Huurder het recht de overeenkomst(en) te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na het schriftelijk door RAI gedane en gedateerde voorstel.

Artikel 14 - Parapluvergunning RAI - APV

14.1 RAI beschikt over een geïntegreerde vergunning voor de organisatie van uiteenlopende activiteiten. Indien Huurder een activiteit wenst te organiseren die valt onder het bereik van de geïntegreerde vergunning van RAI, dient hij daarvoor toestemming te vragen aan RAI. Op dit verzoek beslist RAI zo spoedig mogelijk.

Artikel 15 - Toepasselijkheid algemene huurvoorwaarden

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Huurvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Huurvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. RAI zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
15.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke Huurvoorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
15.3 Naast de Algemene Huurvoorwaarden is het Accommodatiereglement van toepassing. Indien en voor zover het in dit artikel bedoelde Accommodatiereglement strijdig is met de Algemene Huurvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van het Accommodatiereglement, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door RAI anders overeengekomen.
15.4 Van de Algemene Huurvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk document dat door RAI is ondertekend.
15.5 Huurder is ermee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat RAI de door beide Partijen ondertekende Orderbevestiging als pdf-file digitaliseert en uitsluitend deze digitale pdf-versie in haar archieven bewaart. Partijen merken de aldus gedigitaliseerde versie van de Orderbevestiging aan als de originele huurovereenkomst en Orderbevestiging die partijen bindt en dezelfde rechts- en bewijskracht heeft als de originele schriftelijke versie van de Orderbevestiging.

Artikel 16 - Rechts- en forumkeuze

16.1 De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
16.2 De Rechtbank te Amsterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van alle geschillen die mochten rijzen naar aanleiding van of bij de uitvoering van de huurovereenkomst dan wel overeenkomsten die partijen ter zake van de huurovereenkomst nog zullen sluiten.
16.3 Kennisgevingen en andersoortige aanzeggingen ter zake van de huurovereenkomst kunnen persoonlijk of via aangetekend schrijven worden gericht aan de adressen, vermeld in de Orderbevestiging. Huurder verklaart ermee in te stemmen dat, indien het adres van Huurder niet meer geldig is en RAI van Huurder geen ander correct adres heeft ontvangen, RAI voor aanzeggingen het kantooradres van RAI mag kiezen zolang Huurder niet schriftelijk een ander geldig adres heeft opgegeven.

Artikel 17 - Restbepalingen

17.1 In alle gevallen waarin de Algemene Huurvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist RAI.
17.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Huurvoorwaarden is beslissend.
17.3 De Algemene Huurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

 

RL/231118