Algemene Voorwaarden Media Solutions

Deze Algemene Voorwaarden Media Solutions (Voorwaarden Media Solutions) zijn van toepassing bij het afnemen van media solutions (Media Solutions) bij RAI Amsterdam B.V. (RAI) door een adverteerder (Adverteerder).

Artikel 1 - Definities
De in deze Voorwaarden Media Solutions gebruikte begrippen met een hoofdletter hebben de hierna volgende betekenis:

1.1 Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of via een mediabureau Media Solutions afneemt van RAI in verband met het (doen) plaatsen van een Advertentie en daartoe met RAI een Overeenkomst heeft gesloten;
1.2 Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder. Hieronder worden ook verstaan nieuws- en/of persberichten;
1.3 Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt/is samengesteld;
1.4 Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Media Solutions zoals weergegeven in de prijslijst van RAI;
1.5 Advertentiekosten: de kosten die Adverteerder aan RAI dient te voldoen voor het afnemen van Media Solutions. Indien Adverteerder tevens vierkante meters afneemt in het kader van een Evenement, maken de Advertentiekosten onderdeel uit van de Deelnemingskosten;
1.6 Advertentieruimte: de ruimte die voor Plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door RAI. Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in aantallen pagina’s/paginadelen, aantallen kolommen, aantal millimeters, aantal pixels en bytes, aantal Plaatsingen, toegewezen locatie (in meters) en aantal impressies;
1.7 Convention Centre: het aan RAI toebehorende Convention Centre aan het Europaplein 24 in Amsterdam;
1.8 Deelnemingskosten: de Advertentiekosten, het Inschrijvingsgeld, Standhuur en (indien van toepassing) Standbouw;
1.9 Evenement: het door of in samenwerking met RAI te houden evenement, al dan niet in het Convention Centre;
1.10 Media Solutions: de door RAI aan Adverteerder te leveren (digitale) media solutions waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij RAI heeft geplaatst. Onder (digitale) Media Solutions wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in het door RAI uitgegeven Medium, dan wel een medium waarbij RAI gerechtigd is via dat medium de betreffende Media Solutions te leveren;
1.11 Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder met RAI een Overeenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden Media Solutions mede voor zichzelf aanvaardt;
1.12 Medium/Media: een uitgave en de bijbehorende uitgeefproducten zoals print, online, in&outdoor en video;
1.13 Offerte: een aanbod van RAI tot het sluiten van een Overeenkomst;
1.14 Online Platform: online Media die bestaat uit het platform van RAI dat via de event website en onderliggende pagina's beschikbaar is;
1.15 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en RAI, waarin de afspraken omtrent de levering van Media Solutions zijn vastgelegd;
1.16 Partijen: RAI en Adverteerder gezamenlijk;
1.17 Plaatsing: het plaatsen van Advertentiemateriaal op/in de overeengekomen Advertentieruimte;
1.18 RAI: RAI Amsterdam B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34192575;
1.19 Voorwaarden Media Solutions: de Algemene Voorwaarden Media Solutions van RAI, die van toepassing zijn op een Overeenkomst.

Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

2.1 RAI stelt, na ontvangst van alle benodigde informatie door Adverteerder, een Offerte op met daarin de voorgestelde inhoud van de campagne, de verschillende media waarin de campagne dient te worden uitgevoerd, de tijdframes en de prijs.
2.2 Alle door RAI gedane Offertes zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij in de Offerte anders is bepaald. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door Adverteerder.
2.3 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de Overeenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor Plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van de Overeenkomst.
2.4 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Overeenkomst.
2.5 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst overeengekomen periode en wordt geacht te zijn beëindigd door voltooiing van alle wederzijdse verplichtingen.

Artikel 3 - Aanlevering advertentiemateriaal

3.1 Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 8 weken voor de start van de campagne, of op een door RAI opgegeven datum, in het bezit te zijn van RAI. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van RAI, vervalt iedere aansprakelijkheid van RAI voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Media Solutions.
3.2 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld, waaronder in ieder geval:
 1. een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
 2. een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
 3. een Advertentie mag de reputatie van RAI niet schaden;
 4. een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten;
 5. indien een Advertentie het verwerken van persoonsgegevens inhoudt door RAI, zal Adverteerder strikt alle relevante privacy wet- en regelgeving naleven
Adverteerder vrijwaart RAI voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven Advertentie. RAI is te allen tijde gerechtigd om Advertenties te verwijderen van het Online Platform als de Advertentie niet voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 3.2.
3.3 RAI zal het Advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het Advertentiemateriaal.
3.4 Indien Advertentiemateriaal digitaal wordt aangeleverd draagt Adverteerder er zorg voor dat het materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, -programma’s of websites van RAI. Adverteerder draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van RAI niet verstoort of onevenredig zwaar belast.
3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent RAI Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is RAI tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.
3.6 Indien een Advertentie uit meerdere Plaatsingen bestaat en door Adverteerder voor de volgende Plaatsing geen nieuw Advertentiemateriaal is aangeleverd, accepteert Adverteerder dat RAI de eerdere Plaatsing opnieuw plaats in overeenstemming met de daarbij behorende voorwaarden.
3.7 RAI is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van het door RAI uitgegeven Medium naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij RAI zich ervoor zal inzetten dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief gelijkwaardig blijft.
3.8 RAI behoudt het recht om:
 • een door haar uitgegeven Medium per direct te staken zonder de verplichting de Media Solutions uit te voeren;
 • de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder.
Adverteerder heeft echter wel recht op terugbetaling van Advertentiekosten ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.
3.9 Alle door RAI vervaardigde promotiematerialen blijven eigendom van RAI, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.10 Met het aangaan van een Overeenkomst verwerven Partijen geen rechten op elkaars merken of logo's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. RAI behoudt zich het recht voor om de campagne in haar portefeuille op te nemen voor marketingdoeleinden.
3.11 Na beëindiging van de Overeenkomst, is het Partijen niet langer toegestaan om rechten, welke ieder der Partijen aan de Overeenkomst kon ontlenen – speciaal met betrekking tot het gebruik van de merken en/of logo’s, de naam of de activiteiten van het bedrijf van de andere Partij – op enigerlei wijze uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 - Annulering

4.1 In geval van annulering door Adverteerder, is deze verplicht de navolgde annuleringsfee te voldoen:
 • bij annulering tot 365 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 15% van de Advertentie,-/Deelnemingskosten;
 • bij annulering van 365 tot 182 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 50% van de Advertentie,-/Deelnemingskosten;
 • bij annulering van 182 tot 62 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 75% van de Advertentie,-/Deelnemingskosten;
 • bij annulering van 62 tot 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 100% van de Advertentie,-/Deelnemingskosten;
 • bij annulering tot en met 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 120% van de Deelnemingskosten;
of zoveel meer, als naar het oordeel van RAI dient te worden betaald als compensatie voor de ten gevolge van de annulering of wijziging gemaakte of nog te maken kosten.
4.2 Op de vergoedingen genoemd in dit artikel zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.
4.3 Indien de Media Solutions bestaan uit online middelen, dient de zinsnede ‘vóór de eerste dag dag van de opbouw van het Evenement’, zoals bepaald in artikel 4.1 te worden vervangen door ‘vóór de datum van Plaatsing’. Indien tussen Partijen geen datum van Plaatsing is overeengekomen, wordt ‘vóór de éérste dag van opbouw van het Evenement aangehouden’.
4.4 Artikel 4 is niet van toepassing op (het deel van) de Overeenkomst betreffende het Online Platform.

Artikel 5 - Recht tot weigering, opschorting en ontbinding

5.1 RAI is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Media Solutions te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen aan de zijde van RAI.
5.2 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de Overeenkomst of aan één of meer bepalingen in deze Voorwaarden Media Solutions, is RAI gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van Media Solutions op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
5.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt RAI geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste Plaatsing van Advertenties ontstaat.

Artikel 6 - Betalingsverplichtingen

6.1 Adverteerder is de Advertentiekosten over de afgenomen Media Solutions verschuldigd. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.
6.2 De Advertentiekosten worden als Advertentiekosten, dan wel indien Adverteerder tevens vierkante meters afneemt in het kader van het Evenement, als Deelnemingskosten gefactureerd in twee termijnen voorafgaand aan het Evenement. De eerste termijn bedraagt 25% van de Advertentie,-/Deelnemingskosten en wordt gefactureerd nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, doch niet eerder dan een jaar voor aanvang van het Evenement. De tweede termijn bedraagt 75% van de Advertentie,-/Deelnemingskosten en wordt in beginsel drie maanden voor aanvang van het Evenement gefactureerd, tenzij anders bepaald. Advertentiekosten die uitsluitend betrekking hebben op Media Solutions via het online Medium worden gefactureerd in één termijn van 100%.
6.3 Indien de Adverteerder van mening is dat hij een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient hij dit binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail en onderbouwd mee te delen aan RAI, bij gebreke waarvan zijn eventuele recht op vermindering van het factuurbedrag vervalt.
6.4 RAI is gerechtigd betalingen van een Adverteerder eerst in mindering te brengen op diens nog openstaande schulden jegens RAI.

Artikel 7 - Toepasselijkheid Voorwaarden Media Solutions

7.1 De Voorwaarden Media Solutions zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen RAI en Adverteerder.
7.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden Media Solutions nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden Media Solutions onverminderd van kracht blijven. RAI zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
7.3 Toepasselijkheid van enige voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere verwijzing naar of toepasselijk verklaring van enige voorwaarden van Adverteerder, bijvoorbeeld op facturen.
7.4 Indien Adverteerder als onderdeel van de Overeenkomst Deelnemer is van het Evenement, zijn eveneens de Algemene Voorwaarden Deelname Evenement, eventuele Specifieke Evenement Voorwaarden, het Standbouwreglement en het Accommodatiereglement van toepassing. Ingeval van strijdigheid prevaleren genoemde voorwaarden in de volgende volgorde:
 1. de Overeenkomst;
 2. de Specifieke Evenement Voorwaarden;
 3. de Algemene Voorwaarden Deelname Voorwaarden;
 4. het Standbouwreglement;
 5. het Accommodatiereglement.

Artikel 8 - Geschillen

8.1 Op de Voorwaarden Media Solutions en alle rechtsbetrekkingen die tussen RAI en Adverteerder mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen Partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien Partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverkort het recht van beroep en cassatie.

Artikel 9 - Restbepaling

9.1 In alle gevallen waarin de Voorwaarden Media Solutions niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist RAI.
9.2 Eventueel verkregen (doorlopende) toegangskaarten zijn voor eigen gebruik en mogen door Adverteerder niet tegen betaling worden verkocht aan derden, tenzij RAI daarvoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

RL/300620